Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – Chuyển tải sự xức dầu từ giám mục Otis Clark

233

Tải về file mp3 >>
Chuyển tải sự xức dầu từ giám mục Otis Clark – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Audio

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>