Đại Hội Phục Hưng 2016 – Ba Điều Còn Lại 02 – 9h30 – 10-10-2016

333

Đại Hội Phục Hưng 2016 – Ba Điều Còn Lại 02 – 9h30 – 10-10-2016

Đại Hội Phục Hưng 2016
Từ ngày 06 đến ngày 10 – 2016

Gặp Gỡ Chúa

Chúng ta khá nhận biết Đức Giê-hô-va;
Chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài.
Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai,
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.
Ô-sê 6:3