Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chúa Muốn Chuyển Tải Qua Bạn

887

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chúa Muốn Chuyển Tải Qua Bạn.
Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.

Đại Hội Phục Hưng 2017 .
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh