Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chuyển Tải Sự Xức Dầu

738

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chuyển Tải Sự Xức Dầu.
Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni.

Đại Hội Phục Hưng 2017.
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh