Kinh thánh Tân ước – nghe đọc sách Hê bơ rơ

333

Share

×

Kinh thánh Tân ước – nghe đọc sách Hê bơ rơ

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Download Trọn Bộ Kinh Thánh Mp3 >>