Mục sư Carl Gustav – Lời Sự Sống 01

505

Mục sư Carl Gustav – Lời Sự Sống 01

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.