Pastor Michael Dat , Việc Chúa Đã Làm Về Công Việc Của Cha

86

Pastor Michael Dat , Việc Chúa Đã Làm Về Công Việc Của Cha

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.