Sự khó khăn trong cương vị lãnh đạo – ISOM cho phụ nữ

138

Sự khó khăn trong cương vị lãnh đạo – ISOM cho phụ nữ

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.