01 Martin Luther – Nhà cải chánh giáo hội

247

01 Martin Luther – Nhà cải chánh giáo hội


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.