02 Martin Luther – Nhà cải chánh giáo hội

314

02 Martin Luther – Nhà cải chánh giáo hội

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.