02 – Truyền giảng tại Washington, D.C Benny Hinn Ministries

209

02 – Truyền giảng tại Washington, D.C
Benny Hinn Ministries

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.