12. Đức Thánh Linh- Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

601

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Phần Giới Thiệu

NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY
Chương 12

ĐỨC THÁNH LINH

Sau khi sống lại từ kẻ chết, Chúa Giêxu đã hiện ra cho các môn đệ Ngài trong vòng bốn mươi ngày. Rồi, khi tất cả họ nhóm nhau lại quanh Ngài trên đỉnh một ngọn đồi cao, Ngài đã được cất lên trời trước mắt họ (Đọc Cong Cv 1:1-11). Tuy nhiên, trước khi rời họ, Chúa Giêxu đã ban cho các môn đệ Ngài một lời hứa rất đặc biệt và kỳ diệu:

”…Ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật… .dầu vậy Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là lợi ích cho các ngươi; ví nếu ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến… ”(GiGa 14:16-18; 16:5, 7).
Chúa Giêxu không để chúng ta đơn độc trong thế giới này. Ngài đã gởi Đức Thánh Linh đến với chúng ta.

A. ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Điều trước hết chúng ta cần phải hiểu về Đức Thánh Linh ấy là Ngài thực là Thượng Đế.

“Phierơ bèn nói với người rằng: hỡi A-na- nia, sao quỉ Satan đã đầy dẫy lòng người, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh… .Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời… ”( Cong Cv 5:3, 4).Cũng xem IICo 2Cr 3:17

Đức Chúa Trời đã chọn để bày tỏ chính Ngài cho loài người với tư cách là CHA, là CON và là ĐỨC THÁNH LINH. Đây là cách diễn tả về ba Thân vị riêng biệt, tuy nhiên cả BA ấy là Một.

B. ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

Đức Thánh Linh là món quà của Đức Chúa Trời cho mỗi người tín đồ. Khi một người tin Chúa Giêxu và tiếp nhận ơn cứu rỗi Ngài ban cho, thì Đức Thánh Linh đến để sống trong người ấy, truyền cho họ sự sống thuộc linh.

“Phierơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giêxu chịu phép Báp têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi ”( Cong Cv 2:38, 39)Cũng xem GiGa 7:37-39.

C. CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

1. Trong Đời Sống Cá Nhân Của Người Tín Đồ
Đức Thánh Linh đến cư trú trong người tín đồ để giúp đỡ người ấy một cách riêng tư:

a. Ngài Chứng Nhận Mối Tương Quan Của Chúng Ta Với Đức Chúa Trời.
“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (RoRm 8:16). Cũng xem IGi1Ga 3:24.

b. Ngài Dạy Dỗ
“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. (GiGa 14:26).

c. Ngài Dẫn Dắt
Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời ( RoRm 8:14).

d. Ngài Giúp Chúng Ta Sống Cuộc Đời Đẹp Lòng Đức Chúa Trời
“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt ( GaGl 5:16).Cũng xem các câu 17-25.

e. Ngài Giúp Chúng Ta Cầu Nguyện
“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự than thở không có thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta ( RoRm 8:26).

f. Ngài Ban Sự Sống Cho Thân Thể Chúng Ta
“Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêxu Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêxu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống ( RoRm 8:11).

2. Ngài Giúp Đỡ Tín Hữu Trong Công Tác Phục Vụ
Không những ban Thánh Linh để ở trong tín hữu, Đức Chúa Trời cũng muốn làm cho tín hữu được đầy dẫy và được báp têm Đức Thánh Linh để khiến người ấy có quyền năng mà hầu việc và tôn vinh Chúa trong thế gian.

a. Đức Thánh Linh Ban Quyền Năng Và Sự Dạn Dĩ Để Làm Chứng
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giêrusalem, xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất ( Cong Cv 1:8).Cũng xem 2:14-40.

b. Ngài Giới Thiệu Lãnh Vực Siêu Nhiên
“Vả, có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh… .
Vả, người này nhờ Đức Chúa Trời được nói lời khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy mà nói lời tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh, cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh; người thì được phép lạ, kẻ thì nói tiên tri, người thì phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy (ICo1Cr 8:1-10:33).Cũng xem Cong Cv 2:4; 10:46; 19:6.

c. Ngài Làm Chứng Rằng Chúa Giêxu Đang Sống
Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêxu sống lại… .Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời người vậy (5:30-32)Cũng xem 4:31-33.

d. Ngài Đem Lại Sự Hiểu Biết Tươi Mới Về Lời Đức Chúa Trời
”…Song le như có chép rằng: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa hề nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa ( ICo1Cr 2:9, 10).Cũng xem GiGa 16:13;.

e. Ngài Làm Đầy Dẫy Tâm Linh Chúng Ta Với Sự Thờ Phượng Thật
…Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. (Eph Ep 5:18, 19).Cũng xem GiGa 4:24.

f. Ngài Tôn Vinh Chúa Giêxu
“Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật ”.
“Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi mọi sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy ( 16:13-15).Cũng xem 15:26.

D. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC BÁP TÊM TRONG THÁNH LINH

Đức Chúa Trời muốn Thánh Linh của Ngài là Đấng vốn ở trong anh em làm cho anh em được đầy dẫy năng lực mà hầu việc Ngài bởi vì anh em là người tin vào Chúa Giêxu. (Eph Ep 5:18).

1. Ấy Là Một Ân Tứ Mà Đức Chúa Trời Hứa; Vậy Hãy Xin Điều Ấy
…Huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho người xin Ngài! ( LuLc 11:13).Cũng xem các câu 9-12.

2. Hãy Khởi Sự Ngợi Khen Đức Chúa Trời Như Bạn Nhận Lãnh Trong Đức Tin.
Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Jerusalem, mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời ( 24:52, 53).

3. Bạn Có Thể Nói Bằng Một Ngôn Ngữ Siêu Nhiên
”…Đức Thánh Linh giáng trên họ, cho nói tiếng ngoại quốc… ( Cong Cv 19:6)Cũng xem Mac Mc 16:17; Cong Cv 2:4; 10:45, 46; ICo1Cr 14:15, 18.

TÔI HỨA NGUYỆN

Con cảm tạ Đức Chúa Trời về Ân tứ Đức Thánh Linh trong đời sống con. Hôm nay con quyết định đáp lại sự thôi thúc và điều khiển của Đức Thánh Linh. Con quyết định học tập lắng nghe tiếng Thánh Linh trong lòng con. Con xin chọn được đầy dẫy Thánh Linh. Bây giờ con xin rộng mở tâm linh để được đầy dẫy Thánh Linh.

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.