Trong Danh Chúa Jêsus Ông Lão Được Chữa Lành

906

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Trong Danh Chúa Jêsus Ông Lão Được Chữa Lành

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt
Người Dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.