Bồi huấn 2018 -Cà mau, Buổi huấn luyện chiều 11

288

Buổi huấn luyện chiều 11 tháng 12 – Bồi huấn 2018 – Cà mau
Người dạy: Pastor Brent Douglas
Phát để anh chị em xem lại
Xin Chúa ban phước cho anh chị em!


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.