Bồi huấn 2018 – Cà mau – Dòng sông nước sống

374

Bồi huấn 2018 – Cà mau – Dòng sông nước sống
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.