Buổi Cầu Nguyện Cho Đại Hội Phục Hưng 2020

9

Buổi Cầu Nguyện Cho Đại Hội Phục Hưng 2020

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.