TB Joshua nói: ” Chúa Thánh Linh đã nói dối tôi “

575
The Holy Spirit Misled Me – TB Joshua

TB Joshua nói: ” Chúa Thánh Linh đã nói dối tôi ”

The Holy Spirit Misled Me – TB Joshua

Tạm dịch từ google

TB Joshua đã đề cập đến lời tiên tri đã bị thất bại của mình, trong đó ông tuyên bố đại dịch coronavirus sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết Chúa Thánh Thần đã ban cho ông lời tiên tri sai lầm rằng đại dịch sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 3, tờ Daily Sun đưa tin.

Trong một cuộc phỏng vấn trên TV của chính mình, Emmanual TV, nhà thuyết giáo đã nói lên lời tiên tri sai lầm của mình và nói; Tôi không phải là một chính trị gia, tôi chỉ cần đưa cho bạn thông điệp như Linh đã đưa nó cho tôi.

Trong khi đó, Joshua cũng tuyên bố COVID-19 là một thất bại trong công nghệ tiên tiến bổ sung nhiên liệu cho các thuyết âm mưu của COVID-19 5G đã vượt qua thế giới.

NGƯỜI CÓ THỂ THÂN THIỆN CÓ THỂ NGHE HOẶC MISLEAD –

Một quan điểm Kinh Thánh.

Hầu hết tất cả các Kitô hữu đều có quan điểm rất giống nhau về Chúa Thánh Thần cũng được gọi là Đức Thánh Linh và đó là Ngài là Thiên Chúa, chỉ có Tháp Canh xem Ngài là một thế lực do đó họ dịch Ngài với một Chú Nó trong Kinh thánh Dịch thuật mới của họ.

Chúa Thánh Thần này là ai hay là ai? Nơi mà ông đến từ đâu? Khi nào anh ta nhập vào một linh hồn để ở trong đó? Anh ta đóng vai trò gì trong đời sống của một Cơ đốc nhân? Tầm quan trọng của anh ấy là gì? Mối quan hệ của Ngài với THIÊN CHÚA là gì? Và cuối cùng, câu hỏi của nhiều người để điều tra khẳng định của TB Joshua, Thần linh có thể nói dối hay lừa dối?
Vâng, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi với chương và câu để mọi người có thể đọc và chứng minh chúng.

1. Chúa Thánh Thần là gì hay là ai?

– Ông là Thần của Thần La Mã 8: 9, 1Corinthians 2:11, 3:16.

2. Ngài đến đâu?

– Ngài đến từ Thiên đàng, từ Cha Giăng 14:16, 26. 15:26.

3. Khi nào anh ta nhập vào một linh hồn để ở trong đó?
– Khi bạn ăn năn và tin vào Chúa Jêsus Christ Công vụ 2:38, 19: 1-7, Ê-phê-sô 1:13.

4. Ngài đóng vai trò gì trong đời sống Kitô hữu?

– Dạy tất cả mọi thứ & nhắc nhở tín đồ Giăng 14:26, 1 Giăng 2:27.

– Hướng dẫn trong tất cả sự thật Giăng 16:13, 1 Giăng 2:27.

– Kết án tội lỗi, sự công bình và sự phán xét Giăng 16: 8.

– Ngài trao quyền cho linh hồn Ê-phê-sô 3:16.

– Tặng quà cho việc xây dựng và phát triển của nhà thờ 1Corinthians 12: 1-11, 12-29, Rô-ma 12: 4-8, Ê-phê-sô 4: 11-13.

– Ngài tạo ra hoa trái của sự công bình Galatians 5: 22-23.

5. Tầm quan trọng của Ngài là gì?

– Ngài là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa Cha và Con đã chấp nhận bạn bởi đức tin vào họ và bạn thuộc về họ Rô-ma 8: 9, 2Corinthians 1: 21-22, Ê-phê-sô 1:13.

6. Mối quan hệ của Ngài với Thiên Chúa là cha là gì?

– Ngài là linh hồn của Ngài Rô-ma 8: 9, 1Corinthians 2:11, Ngài là đại diện của Chúa Giăng 16: 13-15, Ngài là Thiên Chúa và là một với Ngài 1 Giăng 5: 7-8.

7. Ngài có thể nói dối hay lừa dối như TB Joshua đã ám chỉ?

Không bao giờ, bởi vì Ngài là Thiên Chúa và Thiên Chúa không thể nói dối Tít 1: 2, Số 23:19. Tên của anh ta là Thần Chân lý và chỉ nói lên sự thật mà anh ta nghe được từ Cha Giăng 14:17, 16: 13-15.

Mỗi người quyết định xem Joshua có nói dối và báng bổ hay không bằng cách buộc tội Thần của Chúa.

Chỉ có thể là hai cách, hoặc Chúa thực sự nói dối hoặc Joshua là kẻ nói dối.

Tận hưởng thứ ba của bạn.

Mbanga Irvine, Ilukui.
Fayetteville, Arkansas.
Nước Mỹ.

Tiếng Anh

The Holy Spirit Lied To Me – TB Joshua

TB Joshua has addressed his botched prophesy in which he claimed the Coronavirus pandemic would end on 27 March 2020.

The religious leader said the Holy Spirit gave him the false prophecy that the pandemic would end on 27 March, The Daily Sun reports.

During an interview on his own TV, Emmanual TV the preacher addressed his false prophecy and said; I am not a politician, I just have to give you the message as the Spirit gave it to me.

Meanwhile, Joshua has also claimed COVID-19 is a failure in advanced technology adding fuel to the COVID-19 5G conspiracy theories that have overtaken the world.

CAN THE HOLY SPIRIT LIE OR MISLEAD –

A Biblical Perspective.

Almost all Christians have very same view about the Holy Spirit also called the Holy Ghost and that is that He is God, with only the Watchtower’s viewing Him as a force hence their translation of Him with an “It” in their New Translation Bible.

What or who then is this Holy Spirit? Where did He come from? When does he enter into a soul to abide in it? What role does he play in a Christian’s life? What is his importance? What is His relationship with GOD the Father? And finally, the question of many to investigate T.B Joshua’s assertion, Can the Holy spirit lie or mislead?
Well I will answer all the questions with chapters and verses so that everyone can read and prove them.

1. What or Who is the Holy Spirit?

– He is the Spirit of God Roman’s 8:9, 1Corinthians 2:11, 3:16. He is also the spirit of Christ Acts 16:7, Romans 8:9.

2. Where did he come?

– He came from Heaven, from the Father John 14:16, 26. 15:26.

3. When does he enter into a soul to abide in it?
– When you repent and believe in the Lord Jesus Christ Acts 2:38, 19:1-7, Ephesians 1:13.

4. What role does He play in the Christian life?

– Teaches all things & reminds the believer John 14:26, 1John 2:27.

– Guides in all truth John 16:13, 1John 2:27.

– Convicts sin, righteousness and judgements John 16:8.

– He empowers the soul Ephesians 3:16.

– Gives gifts for the building and growth of the church 1Corinthians 12:1-11, 12-29, Romans 12:4-8, Ephesians 4:11-13.

– He produces fruits of righteousness Galatians 5:22-23.

5. What is His importance?

– He is the evidence that God the Father and the Son have accepted you by faith in them and you belong to them Romans 8:9, 2Corinthians 1:21-22, Ephesians 1:13.

6. What is His relationship with God the father?

– He is His spirit Romans 8:9, 1Corinthians 2:11, He is God’s representative John 16:13-15, He is God and one with Him 1John 5:7-8.

7. Can He lie or Mislead as T.B Joshua has alluded?

Never, Because He is God and God can not lie Titus 1:2, Number 23:19. His name is Spirit of Truth and speaks only the truth He hears from the Father John 14:17, 16:13-15.

It is left upto each one to decide if Joshua has lied and blasphemed by accusing the Spirit of God.

It can only be two ways, either God really lied or Joshua is a liar.

Enjoy your Tuesday.

Mbanga Irvine, Ilukui.
Fayetteville, Arkansas.
United States of America.

Nguồn:

https://www.zambianobserver.com/the-holy-spirit-lied-to-me-tb-joshua/