Đại Hội Phục Hưng Dresden – Phần 10

306

Đại Hội Phục Hưng Dresden – Phần 10

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.