Đổi Mới Tâm Trí – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

165

Đổi Mới Tâm Trí
– Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Hỗ trợ qua facebook: Tong Vo:
https://www.facebook.com/tongvovn

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.