Download Đại Hội Phục Hưng 2018 Mp4 + Mp3

493

Download Đại Hội Phục Hưng 2018 Mp4 + Mp3

Mp4

Chức năng của mỗi mùa – Tudor Bismark

Sống một cuộc sống kích thích người khác – Norm Mcleod

Trong sự hiện diện của Chúa – Norm Mcleod

Bạn không thể cho những gì bạn không có – Norm Mcleod

Tuôn đỗ trong quyền năng của Đức Thánh Linh – Ms Khánh

Chìm ngập trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa – Ms Khánh

Hãy tự mang lửa của mình – Don Mcdonell

Vượt qua mọi khó khăn – Don Mcdonell

 

Mp3

Chức năng của mỗi mùa – Tudor Bismark

Sống một cuộc sống kích thích người khác – Norm Mcleod

Trong sự hiện diện của Chúa – Norm Mcleod

Bạn không thể cho những gì bạn không có – Norm Mcleod

Tuôn đỗ trong quyền năng của Đức Thánh Linh – Ms Khánh

Chìm ngập trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa – Ms Khánh

Hãy tự mang lửa của mình – Don Mcdonell

Vượt qua mọi khó khăn – Don Mcdonell

 

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>