Đứng trên lời hứa, Nhạc thánh Audio

180

Tải về file mp3 >>

Đứng trên lời hứa, Nhạc thánh Audio
Hỡi người khắp thế gian khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>