E5.2 – Báptêm Bằng Nước – Phần I, Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

830

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
E5.2 – Báptêm Bằng Nước – Phần I

Bài của Graham Truscott

Mục Lục
E5.1 – Sự Sống Mới.
E5.2 – Báptêm Bằng Nước – Phần I.
E5.3 – Báptêm Bằng Nước – Phần II.
E5.4 – Những Chuẩn Mực Về Đạo Đức Tình Dục

Chương 2: PHÉP BÁPTÊM BẰNG NƯỚC – PHẦN I

Phần Dẫn Nhập

“Hễ ai tin và chịu báptêm sẽ được cứu ” (Mac 16:16).
Sau khi ăn năn và tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa thì bước tiếp theo trong đời sống Cơ đốc là chịu báptêm bằng nước. Chúng ta nên cẩn thận chú ý rằng báptêm bằng nước là mạng lệnh của Đức Chúa Trời: “Chịu báptêm ” (Cong 2:38).

Báptêm bằng nước không phải là điều gì đó để làm cho chúng ta thấy vui vui hoặc để làm đẹp lòng chính mình. Đối với một người đã tin Đấng Christ thì việc vâng theo mạng lệnh này trong lời của Đức Chúa Trời là một điều hết sức quan trọng. Và việc vâng theo đường lối của Kinh Thánh cũng là điều rất quan trọng. Chúa Jesus phán “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy là người yêu mến ta ” (Gi 14:21).

Kinh Thánh cho chúng ta biết trong I Samuên, vua Saulơ muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng những con sinh tế của ông, nhưng ông đã không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán với Saulơ qua tôi tớ của Ngài là Samuên: “ Đức Giêhôva khá đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực ” (ISa 15:22).

Những lời này cũng là lời cảnh báo cho chúng ta ngày hôm nay. Có lẽ bạn muốn làm nhiều điều cho Chúa. Có lẽ bạn đang sẵn sàng làm nhiều điều tốt khác. Có lẽ bạn đang cố hầu việc Đức Chúa Trời bằng nhiều cách giống như Saulơ.

Nhưng nếu bạn không sẵn sàng để vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời để “chịu báptêm” theo cách của Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận sự phục vụ và của lễ của bạn.
Chúng ta thấy cần phải tuyệt đối vâng theo mạng lệnh của Chúa để “chịu báptêm” theo đường lối của Kinh Thánh vì chúng ta biết Chúa Jesus đã “trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho những kẻ vâng lời Ngài ” (He 5:9).

Theo mạng lệnh nghiêm túc này, chúng ta hãy xem xét lời của Đức Chúa Trời để xem Ngài nói gì về báptêm bằng nước.

Có năm câu hỏi về phép báptêm bằng nước:

• Ai là người chịu báptêm?
• Chúng ta chịu báptêm NHƯ THẾ NÀO?
• Nên làm báptêm Ở ĐÂU?
• TẠI SAO chúng ta phải làm báptêm?
• KHI NÀO thì chúng ta được làm báptêm?

Mạng lệnh của Đức Chúa Trời về phép báptêm bằng nước khác với các truyền thống của con người.
Vì vậy chúng ta phải ghi nhớ lời cảnh báo của Chúa Jesus chống lại những kẻ đã “vì phong tục của các ngươi (những luật lệ do tổ phụ truyền lại) mà gạt bỏ Lời của Đức Chúa Trời ” (Mat 15:6 amp).

A. AI LÀ NGƯỜI CHỊU BÁPTÊM BẰNG NƯỚC?

Trước khi thăng thiên, Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:
“Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báptêm sẽ được cứu, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt ” (Mat 16:15, 16).
Ở đây chúng ta thấy mạng lệnh của Chúa Jesus rất đơn giản và rõ ràng. Chỉ những ai trở nên tín đồ thật bằng cách đặt đức tin nơi Đấng Christ thì sẽ chịu báptêm. Vì vậy, rõ ràng những người chịu báptêm phải đủ lớn để tự quyết định tin Đấng Christ.

Một số trẻ em đã tiếp nhận Chúa lúc còn nhỏ. Nếu chúng có đức tin đúng đắn với Chúa, chúng đã sẵn sàng để chịu báptêm.
Dường như Kinh Thánh nói đến “tuổi chịu trách nhiệm”. Đây là lứa tuổi đứa trẻ biết phân biệt phải trái. “Vào lúc này, đứa trẻ này được cai sữa và biết được điều phải trái. ..” (Es 7:16 NIV). Đến tuổi đó, con cái của những tín đồ đã được an toàn bởi đức tin của bố mẹ chúng.
“… bằng chẳng vậy con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh ” (ICo 7:14b).

Trong Mat 28:19, 20 Chúa Jesus đã ra lệnh cho các môn đồ của Ngài rằng: “Vậy hãy đi môn đồ hóa muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báptêm cho họ và dạy họ giữ tất cả những gì mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến đời đời ”.

Ở đây lời Kinh Thánh cũng rất rõ ràng. Chỉ những ai trở thành môn đồ bằng cách chọn theo Chúa Jesus Christ và sự giảng dạy của Ngài thì sẽ được báptêm.
Bây giờ Chúa Jesus nói đến những điều kiện để trở thành một môn đồ như sau: “Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, anh chị em (so sánh tình yêu của họ đối với ta ), và ngay cả chính mình, thì không thể làm môn đồ ta. Hễ ai không vác thập tự giá mà theo ta thì không thể làm môn đồ ta ” (Lu 14:26, 27 amp).

Do đó chúng ta thấy rằng một người chịu báptêm phải là một môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Môn đồ là người tự chọn để Đấng Christ là tình yêu cao cả nhất ở trong đời sống của họ. Hễ ai không làm điều này thì “không thể làm môn đồ ta ”. Chúa Jesus phán vậy.
Và nếu họ không thể làm môn đồ của Ngài thì họ không thể được báptêm. Đơn giản chỉ vậy thôi.

“Được báptêm ”: Ai? Đó là những người đã đặt đức tin của cá nhân mình nơi Đức Chúa Jesus Christ, là những người đã lựa chọn trở thành môn đồ của Ngài và theo Ngài.
Chúng ta không có quyền báptêm cho bất kỳ một người nào ngoại trừ những người đã ăn năn tội, tự mình quyết định tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa và Cứu Chúa của họ và đi theo Ngài.
Chúng ta không thể vâng theo mạng lệnh thứ hai là “chịu báptêm ” nếu chúng ta không vâng theo mạng lệnh thứ nhất là phải “ăn năn ”. Ngay cả những người được sinh ra trong gia đình Cơ đốc cũng phải thật sự ăn năn và phải có đức tin sống nơi Chúa.

1. Những Gương Mẫu Trong Kinh Thánh

Trong suốt chức vụ của những người theo Đấng Christ, chỉ có những ai thật sự ăn năn, tin và tiếp nhận Đấng Christ trong lòng thì mới chịu báptêm.

a. Ngày Lễ Ngũ Tuần:

“Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phierơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phierơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jesus chịu báptêm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh ” (Cong 2:37, 38).
“Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu báptêm, và trong ngày ấy có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh ” (2:41).
Bạn hãy chú ý là những ai tiếp nhận lời và vâng theo mạng lệnh “ăn năn” thì mới chịu báptêm.

b. Những Cơ Đốc Nhân Mới Ở Samari.

“Nhưng khi chúng đã tin Philíp, là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho mình thì cả đờn ông, đờn bà đều chịu báptêm ” (8:12) (không kể đến trẻ em ).
Khi Philíp rao giảng Đấng Christ ở Samari và bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời ra bằng nhiều dấu kỳ và phép lạ chữa lành thì có nhiều người đàn ông và đàn bà đã tin. Kinh Thánh chép “khi họ tin. .. họ chịu báptêm, cả đờn ông lẫn đờn bà ”.

c. Hoạn quan Êthiôbi.

“Philíp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó (tức trong Es 57:7, 8) mà rao giảng Đức Chúa Jesus cho người. Hai người đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu báptêm chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philíp làm báptêm cho hoạn quan ” (Cong 8:35-38).
Báptêm bằng nước cho người tin là một phần quan trọng trong “tin lành của Chúa Jesus”. Nếu không phải như vậy thì hoạn quan này đã không yêu cầu báptêm.
Những lời của nhà truyền giáo Philíp nói với viên hoạn quan là rất rõ ràng “Nếu ông tin với cả tấm lòng thì ông sẽ được (được báp-têm)”. Điều kiện này chẳng bao giờ thay đổi.

d. Saulơ Ở Thành Tạtsơ (Sứ Đồ Phaolô)

“Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Saulơ mà nói rằng: Hỡi anh Saulơ, Chúa là Jesus này, đã hiện ra cùng anh trên đường đi đến đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vẩy từ mắt người rớt xuống, thì người sáng mắt, rồi chờ dậy mà chịu báptêm ” (Congv 9:17, 18).
Chúng ta đã thấy, trên đường tới Đamách, Saulơ đã ăn năn tội và gọi Jesus là “Chúa ” như thế nào rồi. Anania được gọi là “một môn đồ ” (Cong 9:10). Anania đã gọi Saulơ là “Anh Saulơ”, bởi vì qua đức tin của cá nhân mình nơi Đấng Christ, Saulơ đã trở nên một anh em trong Chúa. Vì vậy một người sau này trở thành sứ đồ Phaolô đã chịu báptêm bằng nước như một tín đồ.

e. Cọtnây Và Những Người Bạn Của ông.

“Người ta có thể từ chối nước và báptêm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh giống như chúng ta chăng? Người lại truyền làm báptêm cho họ nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ ” (Congv10:47, 48).
Như chúng ta đã thấy trong bài học của chúng ta về sự ăn năn, thì trước hết Cọtnây và những người bạn của ông đã tin và ăn năn (Congv11:17, 18). Sau đó họ đã nhận lãnh ân tứ của Thánh Linh. Chú ý những ai đã nhận được Thánh Linh như một trăm hai mươi môn đồ trong Công Vụ đoạn

2, đều được báptêm bằng nước rồi.

f. Những Người Côrinhtô.
“Có nhiều người Côrinhtô từng nghe Phaolô giảng, cùng tin và chịu báptêm ” (18:8).
Không có gì phải bàn cãi ở đây cả: Trước tiên, họ đã tin và sau đó chịu báptêm.

g. Các Môn Đồ Ở Thành Êphêsô.

“Phaolô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Êphêsô, gặp một vài người môn đồ ở đó. .. Họ chịu báptêm nhơn danh Đức Chúa Jesus ” (17:1, 5).

Chúng ta thấy những môn đồ ở Êphêsô là những người thật sự theo Chúa. Và cũng như tất cả những người khác, họ đã chịu báptêm bằng nước sau khi đã ăn năn và có đức tin nơi Đấng Christ. Trong Kinh Thánh, không ai có quyền làm báptêm cho những người không ăn năn tội lỗi hoặc không tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ vào đời sống của họ.
“Kinh Thánh không thể bỏ được ” (Gi 10:35). Trong tất cả những trường hợp báptêm bằng nước như trên, những ai được báptêm thì trước hết phải ăn năn tội và tin Đức Chúa Jesus Christ.

Có hơn bốn gương mẫu về báptêm bằng nước trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng tôi xin trình bày những gương mẫu này dạy rằng mạng lệnh của Chúa là “chịu báptêm ” chỉ được thực hiện sau khi người đó đã ăn năn và tin Ngài là như thế nào.

2. Báptêm Cả Nhà

Có bốn tham khảo trong Kinh Thánh về báptêm cả nhà. Chúng ta sẽ nói về đề tài báptêm cả nhà theo những gì Kinh Thánh nói:

a. Cả nhà Sêphana.

“Tôi cũng đã làm báptêm cho người nhà Sêphana ” (ICo 1:16). “Hỡi anh em, anh em biết rằng nhà Sêphana là trái đầu mùa của xứ AChai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ ” (16:15).
Đọc chung hai câu Kinh Thánh này, chúng ta có được một bức tranh đầy đủ về việc báptêm cho cả gia đình Sêphana.

Câu đầu chỉ cho chúng ta biết rằng Sêphana và cả nhà ông được sứ đồ Phaolô làm báptêm.
Nhưng từ câu thứ hai thì tất cả những người trong nhà này đã “tin Chúa ”, có nghĩa là họ đã ăn năn và quay về với Chúa. Câu “nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ ” cho thấy hai điều về gia đình này:

* Sêphana và những thành viên trong gia đình đã kinh nghiệm sự cứu rỗi cách cá nhân bởi tin Đấng Christ.

* Họ cũng dâng đời sống để hầu việc các thánh đồ của Chúa
Vì hết thảy những người đó đã trở thành những tín đồ tận hiến cho Đấng Christ nên Phaolô đã báptêm họ bằng nước.

Các học giả đều đồng ý rằng từ “người nhà” trong Kinh Thánh ở thời Tân Ước là nói đến những người tự do và tôi tớ trong nhà. Thật vậy, mỗi gương mẫu được nêu lên này đều đáp ứng theo sự giảng dạy của các sứ đồ. Đó là “ăn năn”, “chịu báptêm ”, và “nhận lãnh Thánh Linh ”. Cả ba kinh nghiệm này dành cho những người nhận sự hướng dẫn của các sứ đồ, hiểu phúc âm, ăn năn và có đức tin.

b. Người Đề Lao Và Cả Nhà Của Ông.

“Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jesus thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi.
Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu báptêm.

Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời ” (Cong 16:31-34).
Rõ ràng cả gia đình người đề lao đã đổ xô đến nhà tù khi họ thấy cơn động đất làm cho tất cả các tù nhân đều được tự do.
Phaolô và bạn của ông là Sila đã rao giảng phúc âm cho họ tại nhà tù. Họ thảy đều nghe lời của Chúa.

Vì họ thảy đều tin nên cũng đã chịu báptêm. Vì vậy tất cả những người trong nhà của người đề lao đã nghe và tin lời Đức Chúa Trời.
Do đó hết thảy đã được báptêm như những tín đồ và tất cả đều được vui mừng về sự cứu rỗi.
Thế thì một lần nữa chúng ta thấy rằng báptêm dành cho những người tin.

c. Gia đình Cơrítbu.

“Bấy giờ Cơrítbu, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa, lại có nhiều người Côrinhtô lắng nghe Phaolô giảng, cũng tin và chịu báptêm ” (18:8).
Con người quan trọng này cùng với cả nhà ông đã tin Chúa. Do đó, hết thảy họ đều có quyền được báptêm. Những người Côrinhtô khác đã tin, cũng được báptêm bằng nước giống như vậy.

d. Cả Nhà Của Lyđi.

“Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Lyđi, quê ở thành Thiatirơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người đặng chăm chú nghe lời Phaolô nói.
Khi người đã chịu báptêm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó, rồi người ép mời vào ”.
Lyđi đã mở lòng để nghe phúc âm và tiếp nhận Chúa Jesus. Bà trở thành người có đức tin chân thật và đã chịu báptêm.

Theo những gương mẫu đã kể ở trên, cùng với trường hợp của Lyđi, chúng ta kết luận rằng: dù cho cả nhà Lyđi hoặc bất kỳ gia đình nào khác, mọi người trong nhà phải thật sự ăn năn tội, tin Chúa Jesus và phúc âm của Ngài một cách cá nhân rồi sau đó cả nhà mới có thể chịu báptêm.

Bây giờ chúng ta đã xem xét mọi trường hợp báptêm bằng nước trong Kinh Thánh rồi. Lẽ thật này rất dễ nhận thấy qua 11 ví dụ. Mạng lệnh “hãy chịu báptêm ” dành cho những ai có đức tin nơi Chúa, sống theo tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của họ.
“Anh em đã bởi phép báptêm được chôn với Ngài ” (Co2:12).

B. CHÚNG TA CHỊU BÁPTÊM NHƯ THẾ NÀO?

Bây giờ chúng ta trả lời được câu hỏi “Ai là người chịu báptêm?” từ Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã trả lời câu hỏi đó từ trong lời của Ngài. Người chịu báptêm phải ăn năn, và kinh nghiệm sự cứu rỗi qua Đấng Christ bởi đức tin cách cá nhân.
Câu hỏi tiếp theo là “Chúng ta chịu báptêm NHƯ THẾ NÀO?”. Nếu chúng ta thật sự muốn xây dựng một nền tảng tốt và vững chắc cho đời sống Cơ đốc thì tìm thấy được câu trả lời đúng cho câu hỏi này là rất quan trọng.

Tân Ước được viết bằng tiếng HyLạp, nên từ báptêm là “baptizo”, lấy từ chữ “bapto” nghĩa là “nhúng vào”, “chìm xuống”, “nhận chìm”.
Chẳng hạn người HyLạp dùng từ bapto với ý nghĩa nhuộm quần áo. Khi nhuộm một mảnh vải, người ta nhúng vào trong dung dịch màu cho đến khi thay đổi thành màu của thuốc nhuộm.
Một ví dụ khác về cách dùng của từ này là việc kéo nước bằng cách nhúng một cái thùng vào một cái thùng khác. Cái thùng dùng để kéo nước được nhận chìm dưới nước trong một cái thùng lớn hơn.

Điều này có ý nghĩa lớn đến nỗi từ lúc ban đầu Giáo Hội Chính Thống HyLạp đã giữ nguyên từ “baptizo” theo ngôn ngữ nghi lễ và người ta luôn hiểu từ đó không có ý nghĩa gì khác hơn là được nhúng chìm trong nước.
Đến ngày nay Giáo hội HyLạp vẫn báptêm trong nước bằng cách nhấn chìm xuống. Chúng ta biết chắc rằng người HyLạp hiểu rõ ngôn ngữ của họ hơn ai hết!.

1. Phương Pháp Báptêm Theo Kinh Thánh
Vì từ “báptêm” trong Kinh Thánh có nghĩa là “nhúng chìm”, “chìm xuống”, “nhận chìm”, nên chúng ta biết rằng đây chính là phép báptêm được thực hiện trong Kinh Thánh. Đây chính chính xác những gì chúng ta đã tìm thấy:

a. Giăng Báptít:

“Bấy giờ thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, và cả miền xung quanh sông Giôđanh đều đến cùng người, và khi họ đã xưng tội mình thì chịu người làm báptêm dưới sông Giôđanh ” (Mat 3:5, 6).
Kinh Thánh không thể nói rõ hơn được nữa. Họ đã chịu báptêm dưới nước sông Giôđanh.

Thật vậy, Kinh Thánh dạy rằng cả Giăng Báptít lẫn chính Chúa Jesus cũng đã chọn nơi có nhiều nước để làm báptêm: “Kế đó Đức Chúa Jesus đi với môn đồ đến đất Giuđê, Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báptêm. Giăng cũng làm phép báptêm tại Ênôn, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báptêm ” (Gi 3:22, 23).
Ênôn có nghĩa là “những nguồn nước” hoặc “những con suối”. Ngày nay bạn có thể đến đó và vẫn còn thấy những con suối đầy nước ở đó. Một bản dịch khác đã dịch 3:23 là “Vì ở đó có nhiều ao hồ và suối nước ” (bản dịch của Weymonth). “Nhiều nước” là điều quan trọng vì họ đã báptêm bằng cách nhúng chìm người ta vào trong nước.

b. Phép Báptêm Của Đấng Christ.

“Vả trong những ngày đó, Đức Chúa Jesus đến từ Naxarét là thành xứ Galilê, và chịu Giăng làm phép báptêm dưới sông Giôđanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra. ..” (Mac 1:9, 10).
Chúa Jesus của chúng ta đã chịu báptêm trong nước và bước lên khỏi nước. Ngài đã “để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài ” (IPhi 2:21). Bạn có theo gương Ngài không? Bạn có được báptêm trong nước và bước lên khỏi nước không?

c. Hoạn Quan Êthiôbi.

“Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philíp làm báptêm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philíp đi, hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường ”.
Tại sao Kinh Thánh chép là “ở dưới nước lên ”? Bởi vì từ “báptêm” nghĩa là nhúng xuống, và Kinh Thánh Tân Ước không nói đến một cách báptêm nào khác.

2. Sự Chôn Và Phục Sinh

Kinh Thánh nói rằng báptêm là chôn. Người chịu báptêm là hoàn toàn được chôn trong nước.
“Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báptêm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu báptêm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi báptêm trong sự chết Ngài. ..” (Ro 6:3, 4).

“Anh em đã bởi phép báptêm được chôn với Ngài ” (Co 2:12).
Chúng ta sẽ bàn đến ý nghĩa thuộc linh của những điều này sau. Ở đây chúng ta thấy tất cả những ai được báptêm đều đã chịu chôn trong nước, giống như Chúa đã bị chôn trong lòng đất. Kinh Thánh cũng dạy rằng báptêm là sự phục sinh để có một sự sống mới.

“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báptêm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy ” (Ro 6:4).
“… bởi báptêm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại ” (Co 2:12).

“… Anh em đã được sống lại với Đấng Christ ” (3:1).
Trong phép báptêm bằng nước, sau khi người chịu báptêm đã được chôn, họ sẽ từ dưới nước đứng dậy. Báptêm bằng nước là sự chôn và sống lại.
“Chúng ta được báptêm BẰNG CÁCH NÀO?”. Chỉ có một cách trả lời duy nhất: bằng nước. Kinh Thánh không dạy chúng ta một cách nào khác.

C. CHÚNG TA ĐƯỢC BÁPTÊM Ở ĐÂU?

Từ sự nghiên cứu của chúng ta về việc “chúng ta được báptêm như thế nào?”, thì câu trả lời cho câu hỏi thứ ba: “Chúng ta được báptêm ở đâu?” là rất rõ ràng.
Kinh Thánh nói rằng họ chịu báptêm bằng nước, ở chỗ có nhiều nước. Báptêm dưới biển, dưới sông, suối, dưới hồ và thùng đựng nước. Có thể báptêm ở nơi nào có thể được, báptêm ở bên ngoài như trong Kinh Thánh là một bằng chứng công khai.
Tuy nhiên một số nhà thờ có những thùng sâu hoặc “hồ báptêm”. Theo khuôn mẫu của Kinh Thánh, báptêm có thể thực hiện ở nơi nào có thể bị chôn và đứng lên được, một nơi có nhiều nước.