E7. 1 – Quyền Năng Của Sự Khao Khát Sâu Xa – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

571

E7. 1 – Quyền Năng Của Sự Khao Khát Sâu Xa – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Bài của Leo Harris
Mục Lục
E7. 1 – Quyền Năng Của Sự Khao Khát Sâu Xa
E7. 2 – Quyền Năng Vô Hạn Của Sự Hiệp Nhất Tận Hiến
E7. 3 – Rao Giảng Đầy Đủ Về Tin Lành Của Đấng Christ
E7. 4 – Người Rao Giảng Và Dân Chúng Trong Sự Phục Hưng Tân Ước
E7. 5 – Hội Thánh Chung Và Các Hội Thánh Tư Gia Trong Tân Ước
E7. 6 – Hình Ảnh Hội Thánh Cơ Đốc Thời Tân Ước
E7. 7 – Chức Thầy Tế Lễ Của Hội Thánh Thời Tân Ước
E7. 8 – Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Thời Tân Ước
E7. 9 – Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Tại Thành Phố Và Tư Gia
E7.10 – Sự Trang Bị Siêu Nhiên Cho Hội Thánh tư Gia
E7.11 – Mỗi Hội Thánh Tư Gia Là Một Căn Cứ Truyền Giáo
E7.12 – Sự Kêu Gọi Của Mùa Gặt

Lời Nói Đầu

Bạn cần hiểu từ “Hội Thánh” được dùng trong Tân Ước. Điều này sẽ giúp bạn có thể ứng dụng sự dạy dỗ sau cho trường hợp của bạn. Từ HyLạp “Ekklesia” được dịch là “Hội Thánh”
Theo bản King James từ này được dịch là “Hội chúng” (assembly) ba lần (Cong 19:32, 39, 41). Trong những đoạn này, từ này nghĩa là một sự nhóm họp dân chúng công khai (trong trường hợp để nghe những lời buộc tội chống lại Phaolô).
Từ này được dịch là “Hội Thánh” trong 76 câu Kinh Thánh và “Các Hội Thánh” trong 35 câu.

Cách dùng của từ này nói đến:
Hội Thánh Chung (Khắp thế giới hoặc nhiều nơi).
Chẳng hạn như: “Ta bảo các ngươi rằng. .. Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó ” (Mat 16:18). “Ấy vậy các Hội Thánh trong cả xứ Giuđê, xứ Galilê và xứ Samari. .. được thêm lên ” (Cong 9:31).

Hội Thánh trong một thành phố (thường được thành lập bởi các Hội Thánh tư gia):
“… Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh (ở thành Giêrusalem )” (2:47).

“… Trong lúc đó, Hội Thánh ở thành Giêrusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. ..” (8:1; 11:2).
“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh ở Êphêsô rằng. ..” (Kh 2:1).
Bạn sẽ thấy Hội Thánh của một thành phố được nói đến có sự tương phản với một Hội Thánh “tư gia”.”Gaiút là người tiếp đãi tôi cũng tiếp đãi cả Hội Thánh (tất cả các Hội Thánh tư gia trong thành phố), chào anh em ” (Ro 16:23).

Hội Thánh Tư Gia: Bạn hãy so sánh phần vừa nói ở trên giữa “cả Hội Thánh” (Hội Thánh Chung) và “Hội Thánh tư gia”. “Hãy chào Bêrítsin và Aquila. Kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ. Cũng hãy chào Hội Thánh nhóm tại nhà họ nữa ” (16:3, 5).
“Hãy chào các anh em ở Laođixê (Hội Thánh tại thành Laođixê ) và Nimpha, cùng Hội Thánh nhóm trong nhà người (Hội Thánh tư gia )” (Co 4:15).
Bạn chú ý thấy rằng sau khi Phierơ và Giăng được thả tự do, Kinh Thánh chép: “Khi được thả ra, hai người đến cùng anh em mình (Hội Thánh tư gia), thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói ” (Cong 4:23).

Khi thiên sứ đem Phierơ ra khỏi ngục, ông đến với Hội Thánh tư gia của mình “… Người đến nhà Mary (Hội Thánh ), mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại ” (12:12).

Các Hội Thánh Tư Gia Trong Hội Thánh Thành Phố:
“Vậy khi cả Hội Thánh (Hội Thánh thành phố ) nhóm lại một nơi. ..” (ICo 14:23).
“Cả Hội Thánh ” ám chỉ đến “nhiều Hội Thánh tư gia” ở Côrinhtô và các Hội Thánh tư gia này đã tạo nên “Hội Thánh tại thành phố”. Tất cả các Hội Thánh tư gia này thường nhóm lại để thông công và phụng sự trong một buổi nhóm chung. Trong đoạn Kinh Thánh này, Phaolô đã hướng dẫn cách tổ chức buổi nhóm đặc biệt này như thế nào.

Chương 1:
QUYỀN NĂNG CỦA SỰ KHAO KHÁT SÂU XA
Phần Dẫn Nhập

Chúng tôi đang nói về một lẽ thật mà có thể làm cuộc cách mạng cho đời sống bạn. Chúng ta sẽ khám phá một nguồn nước sống. Từ nguồn nước này tuôn chảy ra một đức tin thật, sự cầu nguyện có hiệu quả và tất cả những phước hạnh của sự đắc thắng thuộc linh. Những phước hạnh này dành cho bạn nói riêng và cho cả Hội Thánh nói chung.

Tôi nghĩ chúng ta chưa từng tiếp nhận quyền năng lớn lao trong sự KHAO KHÁT.
Chúng ta nghe nhiều về sự cầu nguyện, bài giảng về đức tin. Nhưng khi chúng ta nói đến sư khao khát, đó là điều chúng ta phải giải quyết trước tiên. Khao khát là nền tảng mà chúng ta xây dựng đức tin dời núi và đời sống cầu nguyện có quyền năng trên đó. Đây là bí quyết của sự phục hưng tâm linh thật sự.

A. SỰ KHAO KHÁT LÀ GÌ?

Chúng ta thường dùng từ này không đúng lắm. Chúng ta dùng với ý nghĩa một ước muốn đã qua, những hy vọng hoặc “những mong muốn” của chúng ta.
Tuy nhiên có một ý nghĩa lớn về sự khao khát sâu xa này mà hầu như không ai hiểu thấu đáo. Chữ ao ước sâu xa, mạnh mẽ là chữ được dùng cho từ này theo ý nghĩa đúng đắn và sâu sắc nhất của nó.

1. Sự Đam Mê Mạnh Mẽ

Khao khát là sự đam mê mạnh mẽ một điều gì đó, là sự thèm khát thánh thiện chưa được thỏa mãn xuất phát từ một “khải tượng”, một “quan điểm” thúc đẩy đời sống của chúng ta và hình thành chức vụ của chúng ta.
Có rất ít người biết đến sự thành công thật sự và có giá trị trừ khi trong lòng họ rực cháy ngọn lửa khát khao mãnh liệt này.

2. Sự Hiểu Biết Và Khải Tượng Phải Gắn Liền Với Nhau

Có hai câu Kinh Thánh rất hay mà tôi muốn so sánh.
Câu thứ nhất trong Os 4:6 “Dân ta bị diệt vì thiếu hiểu biết ”. Sự hiểu biết, tự nó không đem đến quyền năng nhưng nếu chúng ta biết vận dụng nó thì điều đó có thể.
Câu thứ hai trong Ch 29:18 “Nơi nào thiếu sự mặc khải (khải tượng ), nơi đó dân sự chết mất ”. Khải tượng là ánh sáng (sự mặc khải) mà chúng ta nhận được về mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống và chức vụ của chúng ta.
Hai câu này dạy chúng ta hai điều:

• Dân sự không có sự hiểu biết có nguy cơ bị hủy diệt.
• Nhưng dân sự không có khải tượng thì sẽ chết mất. Họ chết từ từ nhưng chắc chắn sẽ đánh mất sự hữu dụng của họ.
Sự khao khát sâu xa là kết quả của việc kết hợp sự hiểu biết và khải tượng. Chính sự hiểu biết khơi lên ngọn lửa trong chúng ta.
Sự hiểu biết giống như một cái máy nhưng khải tượng tạo nên sự khao khát mạnh mẽ để vận hành cái máy đó.

3. Tạo Nên Đức Tin Thật

Đức tin thật được hình thành từ sự hiểu biết Lời Chúa, nhưng chỉ có sự hiểu biết thôi vẫn chưa đủ. Sự hiểu biết của chúng ta về Lời Đức Chúa Trời sẽ tạo nên trong chúng ta sự khao khát mãnh liệt là muốm làm trọn Lời của Ngài.

Nhiều người biết những lời hứa của Đức Chúa Trời nhưng họ chẳng bao giờ hành động theo những lời hứa đó vì họ thiếu lòng khao khát sâu xa và mãnh liệt.
Một lòng khao khát như vậy sẽ làm cho chúng ta không những chỉ biết về lời hứa của Đức Chúa Trời nhưng còn thường xuyên NGHĨ về chúng, NÓI về chúng, vui mừng trong chúng và HÀNH ĐỘNG theo chúng. Đây là loại đức tin sản sinh ra KHẢI TƯỢNG và được sinh ra từ khao khát mạnh mẽ.

Nhiều người trong chúng ta thích câu nói của Chúa Jesus trong Mac 11:24 “Hễ điều gì các ngươi KHAO KHÁT trong khi CẦU NGUYỆN, hãy tin đã NHẬN được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi ”. Ở đây chúng ta thấy sự cầu nguyện, đức tin và sự nhận lãnh của chúng ta đều xuất phát từ lòng khao khát của chúng ta.
Thật là tuyệt diệu khi chúng ta biết về phúc âm, tin mừng về sự cứu rỗi, những lẽ thật về sự chữa lành thiên thượng, Báptêm Thánh Linh và tất cả những sự cung cấp vinh diệu của sứ điệp tin lành này.

Tuy nhiên sự hiểu biết về những vấn đề này không đủ đem đến sự đắc thắng và sự phục hưng mà chúng ta cần. Nhìn thấy người dân được cứu, được chữa lành và được báptêm trong Thánh Linh phải trở thành một khao khát mãnh liệt, một khải tượng thường xuyên của chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thấy và chứng minh được quyền năng của tin lành.

B. SỰ KHAO KHÁT SÂU XA NHẤT CỦA TÔI LÀ GÌ?

Thật là tốt cho mỗi chúng ta cứ thường xuyên tự hỏi mình như vậy. Thật là tốt cho chúng ta để có một khao khát hàng đầu trong đời sống.

Điều này được xác định theo:

• Những nhu cầu của chúng ta
• Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta
• Hoàn cảnh của chúng ta
• Kinh nghiệm thuộc linh của chúng ta.
Ngay bây giờ bạn hãy dừng lại và tự hỏi: “Khao khát sâu xa và mãnh liệt nhất của tôi là gì?”.
Sau đó bạn hãy hỏi câu này công khai trong Hội chúng, trong Hội Thánh tư gia, một nhóm tín đồ trong Chúa.

C. CÓ QUYỀN NĂNG TRONG SỰ KHAO KHÁT HIỆP NHẤT

Một trong những bí quyết lớn để Hội Thánh đầu tiên được thành công một cách siêu nhiên là sự hiệp một của họ. Người ta nói về họ rằng: “Tất cả họ hiệp một lòng, một ý ”. Họ đã hiệp một trong mục đích, sự cầu nguyện và chức vụ.
Kinh Thánh Tân Ước dạy chúng ta rằng có một quyền năng vô hạn trong khải tượng hiệp nhất: hiệp một trong sự khao khát và niềm tin.

D. NHỮNG LĨNH VỰC CẦN CÓ SỰ KHAO KHÁT HIỆP NHẤT

Đây là một số điều mà chúng ta thấy có sự khao khát hiệp nhất.
1. Sự Cứu Rỗi Của Những Người Đàn Ông Và Đàn Bà

Điều này là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.
Sách Công-vụ thuật lại nhiều người thường xuyên tin nhận Chúa. Điều này bao gồm cả việc tin Chúa của nhiều người và việc chinh phục những người đàn ông và đàn bà cho Chúa hàng ngày.

Có điều nguy hiểm lớn là người ta đã trở nên xa lạ với ý tưởng về những kết quả lớn, số lớn người quay về với Chúa đồng một lúc. Đó là điều kỳ diệu và chắc chắn phải có trong kế hoạch của Hội Thánh ngày hôm nay như đã có trong thời kỳ Tân Ước. Tuy nhiên không gì có thể thay thế được tầm quan trọng và giá trị của việc đưa nhiều người đến với Chúa một cách có hệ thống, hàng ngày và hàng tuần.

Trong Cong 2:41, Kinh Thánh chép có 3.000 người được cứu vào ngày lễ Ngũ tuần. Trong 4:4, chúng ta thấy có 5.000 người được chinh phục cho Chúa trong một lúc. Đây là những điểm nổi bật nhất trong công tác truyền giáo cho đoàn dân.

Tuy nhiên trong 2:47, chúng ta thấy có một khuôn mẫu truyền giáo của Hội Thánh tại thành phố Giêrusalem “… và mỗi ngày Chúa thêm những kẻ được cứu vào Hội Thánh ”.
Các Hội Thánh thường trông cậy nơi chức vụ của một người giảng tin lành đặc biệt, một chiến dịch lớn với một đám đông lớn, để đem nhiều người vào trong số họ. Điều này tốt và chắc chắn có lúc điều này sẽ xảy ra (nếu hoàn cảnh cho phép).

Tuy nhiên không gì có thể thay thế được kết quả kỳ diệu của việc cứu người thường xuyên và có hệ thống. Điều này chỉ có thể xảy ra khi mỗi Hội Thánh tư gia thấm nhuần một khải tượng quan trọng xuất phát từ một lòng khao khát chinh phục người hư mất một cách mãnh liệt.

Nếu Đức Chúa Trời không bao gồm việc cứu người trong kế hoạch của Ngài cho Hội Thánh, thì có lẽ Hội Thánh đã tàn lụi ngay từ trong những ngày đầu. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Hội Thánh đã không tàn lụi và sẽ không tàn lụi khi các tín đồ và các Hội Thánh ở các thành phố biết khát khao, tin cậy, cầu nguyện và làm việc để cứu người và hàng ngày đem họ vào Hội Thánh.

2. Chữa Lành Người Bệnh

Có hai lý do mà chúng ta cần ước ao với cả tấm lòng:
• Vì chúng ta thương xót những người đang chịu đau khổ và
• Vì chúng ta khao khát dấu kỳ phép lạ để khẳng định Tin Lành mà chúng ta đang rao giảng.

3. Sự Tuôn Đổ Của Thánh Linh

Có lẽ chúng ta chưa bao giờ phối hợp sứ điệp của chúng ta với kinh nghiệm của Thánh Linh. Đây vẫn còn là thời kỳ của Thánh Linh. Chúng ta cần Báptêm trong Thánh Linh, những ân tứ của Thánh Linh và chúng ta cần bày tỏ bông trái của Thánh Linh. Chúng ta cần quyền năng của Ngài trong đời sống và chức vụ của chúng ta.
Chắc chắn đây là điều chúng ta cần phải đói khát, và khao khát sâu xa. Nguyện sự phục hưng thật sự của Thánh Linh là điều chiếm vị trí ưu tiên trong khải tượng của chúng ta.

4. Hội Thánh Tân Ước Đang Hành Động

Khải tượng về sự phục hưng trong Tân Ước bao gồm mọi phước hạnh và mọi sự cung cấp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nguyện chúng ta không chỉ tin theo Tân Ước mà chúng ta còn hết lòng khao khát với cả tấm lòng để làm việc, thờ phượng và làm chứng theo khuôn mẫu của Tân Ước.

Thưa các bạn, tôi được thuyết phục về điều này: Nếu khải tượng của chúng ta chứa đầy những điều này, nếu tấm lòng và tâm trí của mỗi tín đồ và mỗi Hội Thánh đều có quan niệm này và nếu chúng ta tận hiến cho những điều chúng ta tin chắc thì chúng ta sẽ thấy sự phục hưng với qui mô lớn trước khi thời đại này kết thúc và Đấng Christ trở lại.
Bạn hãy nhớ rằng sự hiểu biết chưa đủ. Chúng ta phải có sự hiểu biết, nhưng trên hết, chúng ta phải có khải tượng và một tấm lòng bùng cháy với lòng khao khát tin kính.