E7. 4 – Người Rao Giảng Và Dân Chúng Trong Sự Phục Hưng Tân Ước – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

520
Cay gay cua nguoi chan bay
Cay gay cua nguoi chan bay

E7. 4 – Người Rao Giảng Và Dân Chúng Trong Sự Phục Hưng Tân Ước

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
Bài của Leo Harris
Mục Lục
E7. 1 – Quyền Năng Của Sự Khao Khát Sâu Xa
E7. 2 – Quyền Năng Vô Hạn Của Sự Hiệp Nhất Tận Hiến
E7. 3 – Rao Giảng Đầy Đủ Về Tin Lành Của Đấng Christ
E7. 4 – Người Rao Giảng Và Dân Chúng Trong Sự Phục Hưng Tân Ước
E7. 5 – Hội Thánh Chung Và Các Hội Thánh Tư Gia Trong Tân Ước
E7. 6 – Hình Ảnh Hội Thánh Cơ Đốc Thời Tân Ước
E7. 7 – Chức Thầy Tế Lễ Của Hội Thánh Thời Tân Ước
E7. 8 – Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Thời Tân Ước
E7. 9 – Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Tại Thành Phố Và Tư Gia
E7.10 – Sự Trang Bị Siêu Nhiên Cho Hội Thánh tư Gia
E7.11 – Mỗi Hội Thánh Tư Gia Là Một Căn Cứ Truyền Giáo
E7.12 – Sự Kêu Gọi Của Mùa Gặt

Chương 4:
NGƯỜI RAO GIẢNG VÀ DÂN CHÚNG TRONG CUỘC PHỤC HƯNG THỜI TÂN ƯỚC
Phần Dẫn Nhập

Đây là đoạn trích từ “sách khuôn mẫu” về Hội Thánh:
“Bấy giờ có nhiềp phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salômôn.
Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ, hoặc trên chõng, để khi Phierơ đi ngang qua, bóng người ít nữa cũng che được một vài người ” (Cong 5:12-15).
Khi chúng ta đọc hết sách Công-vụ, không có chữ “Amen” (“kết thúc”) vì sách này vẫn còn đang viết.

Sách Công-vụ đã cung cấp những ghi chép thật cảm động về những hoạt động của Hội Thánh đầu tiên. Đức Chúa Trời dự định làm cho những hoạt động này cứ tiếp tục khi nào Hội Thánh còn trên đất, và cho đến khi Đấng Christ trở lại.
Cảm tạ Đức Chúa Trời quyển sách này vẫn còn đang tiếp tục ở khắp nơi trên thế giới ngày hôm nay. Những lời tường thuật về những chức vụ và sự phục hưng siêu nhiên, theo khuôn mẫu của Tân Ước vẫn còn đang được viết.
Chúng ta hãy xem kỹ hơn về những điều chúng ta đã trích ở trên và xem xem các chức vụ và các Hội Thánh ngày nay có tuân theo khuôn mẫu đã được Thánh Linh chỉ dạy này không.

A. NHỮNG NGƯỜI RAO GIẢNG TRONG CƠN PHỤC HƯNG THỜI TÂN ƯỚC

Có điều rõ ràng là: Nếu chúng ta có những người rao giảng thời Tân Ước, một chức vụ thời Tân Ước, chắc chắn chúng ta sẽ có những kết quả như thời Tân Ước. Bạn hãy chú ý đến những điểm sau về những người rao giảng trong cuộc phục hưng này.

1. Tay Các Sứ Đồ

Chúng ta đọc thấy Kinh Thánh chép rằng “Bấy giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân chúng bởi tay các sứ đồ ”.
Đây là một ý tưởng thú vị. Kinh Thánh nói nhiều đến bàn tay con người như là phương tiện để tiếp xúc với con người.
Tay của các đầy tớ Chúa trong cơn phục hưng thời Tân Ước giữ một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng những nhu cầu của dân chúng.

Trong thời Cựu Ước, chúng ta thường đọc thấy “Tay của Đức Giêhôva ” và chúng ta tin rằng điều này ám chỉ đến Đức Chúa Jesus Christ. Chẳng hạn trong Êsai , chúng ta thấy “… và cánh tay của Đức Giêhôva sẽ được tỏ ra cho ai? ” (Es 53:1). Vị tiên tri tiếp tục mô tả những sự kiện liên quan đến sự hiện đến của Đấng Mêsia.

Chúa Giêxu Christ khi còn thi hành chức vụ trên đất, chính là “cánh tay của Đức Giêhôva ” đã giơ thẳng ra hướng đến nhân loại bằng sự cứu rỗi, sự chữa lành và giải cứu.
Bây giờ Đấng Christ đã được vinh hiển ở bên hữu của Đức Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn là “cánh tay của Đức Giêhôva ” giơ thẳng ra với tình yêu và sự thương xót để cứu và chữa lành những ai Ngài đã gọi.

Do đó khi các sứ đồ đã giơ tay họ ra để đem sự giải cứu đến cho dân chúng tức là họ đang hành động như là “cánh tay của Đức Giêhôva ”. Họ chính là sự mở rộng của chức vụ Ngài. Chính trong danh Chúa Jesus mà họ đã tiếp tục chức vụ siêu phàm của Chúa Jesus trên đất.
Những người rao giảng trong cuộc phục hưng thời Tân Ước đã có những bàn tay được sử dụng để đem sự giải cứu đến cho dân chúng.

2. Nhiều Phép Lạ Về Sự Thương Xót

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bởi tay của các sứ đồ nên “nhiều dấu kỳ và phép lạ được làm ra trong dân chúng ”. Đây là điều kỳ diệu cần phải suy gẫm. Sự đoán phạt lạ lùng đã xảy đến với Anania và Saphira, những kẻ đã lừa dối Thánh Linh. Đây là kỷ luật nghiêm khắc đầu tiên được thực hiện trong Hội Thánh đầu tiên. Kết quả là “cả Hội Thánh đều rất sợ hãi cho đến người nào nghe tin cũng vậy ”.

Và bây giờ theo sau phép lạ về sự đoán phạt này, chúng ta đọc thấy có những dấu kỳ phép lạ đem sự giải cứu cho dân chúng. Thật là sự mặc khải rõ ràng về bản chất và mục đích của Đức Chúa Trời trong giai đoạn này: một phép lạ về sự đoán phạt và sau đó là nhiều phép lạ về sự thương xót.

3. Những Dấu Kỳ Phép Lạ

Việc thuật lại sự phục hưng thời Tân Ước này cho chúng ta biết có nhiều dấu kỳ phép lạ được làm ra trong dân chúng.
Có gì khác biệt giữa “dấu kỳ” và “phép lạ”?
Dấu kỳ là một hành động siêu nhiên về quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ để truyền đạt một ý nghĩa hoặc một sứ điệp cho dân chúng. Dấu kỳ có ý nghĩa và đạt được một mục đích nào đó.

Ngược lại phép lạ (như chính từ này đã nói lên) được làm ra để khiến dân chúng khâm phục và thu hút sự chú ý của họ.
Những người rao giảng thời Tân Ước đã nhơn danh Chúa Jesus Christ làm nhiều dấu kỳ phép lạ trong chức vụ của họ.
Trong đại mạng lệnh truyền giáo ở Mac 16:15-18, tuyên bố rằng “Ai tin sẽ nhận dấu lạ này. ..”. Những dấu lạ này bao gồm đuổi quỉ, nói tiếng mới (tiếng lạ) và đặt tay trên kẻ đau để chữa lành cho họ.

4. Bóng Của Phierơ

Trong chức vụ của các sứ đồ, rất nhiều dấu kỳ và phép lạ đã xảy ra đến nỗi dân chúng ở Giêrusalem đã đặt kẻ đau trên những giường nhỏ hoặc trên võng rồi đem để trên đường. Họ hy vọng rằng bóng của Phierơ sẽ phủ trên họ khi ông đi ngang qua.
Họ tin rằng nếu tay của Phierơ không thể chạm đến họ thì bóng của ông cũng làm cho họ được lành bệnh. Điều này cho thấy là những dấu kỳ phép lạ đã kích động đức tin của họ dường nào.

Đây là nguyên tắc được nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu trong thời Tân Ước: Tay (hoặc bóng) đã trở thành phương tiện tiếp xúc mà qua đó đức tin của dân chúng được phóng thích để Chúa đụng chạm đến họ.

Bạn còn nhớ người đàn bà đã chạm đến trôn áo của Chúa chúng ta (Mat 9:20).
Có những “khăn và áo ” mà người ta lấy của Phaolô, đem đặt trên kẻ đau và kẻ bị quỉ ám (Cong 19:12) thì họ được chữa lành.
Cũng vậy, dân chúng ở Giêrusalem đã xem cái bóng của Phierơ là phương tiện tiếp xúc để họ được chữa lành.

5. Chức Vụ Giải Cứu

Kinh Thánh mô tả rằng “Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giêrusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma ám hại thì hết thảy đều được chữa lành ” (5:16).
Chức vụ giải cứu đã trở thành khuôn mẫu sau khi chức vụ đó có một quyền năng thu hút. Chức vụ đã thu hút dân chúng ở những nơi xa là những người có tấm lòng rộng mở sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa.

Thế giới này đầy dẫy những người đau khổ về tâm trí và cơ thể. Mặc cho tất cả sự đối kháng và bắt bớ mà những người lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên phải chịu, hầu hết dân chúng đều nhìn thấy rằng họ sẽ được giải cứu và chữa lành trong chức vụ của những người lãnh đạo.
Chúng ta quan sát thấy họ đã nhận biết sự khác nhau giữa sự đau yếu cơ thể và sự đau đớn của quyền lực ma quỉ.

Chức vụ của Hội Thánh đầu tiên đã đem đến sự chữa lành cho người bệnh và sự giải cứu cho những ai bị trói buộc và đau khổ. Nguyện Đức Chúa Trời dấy lên trong thời đại này một chức vụ bày tỏ quyền năng hơn theo như khuôn mẫu đã chép trong thời Tân Ước.

B. DÂN CHÚNG TRONG CUỘC PHỤC HƯNG THỜI TÂN ƯỚC

Trong mọi cơn phấn hưng lớn luôn có những điều kiện đòi hỏi người rao giảng và dân chúng phải thỏa mãn. Chúng ta hãy chú ý đến điều kiện của dân chúng trong cuộc phục hưng được mô tả trong đoạn Kinh Thánh này.

1. Hiệp Một Lòng

Kinh Thánh chép: “Họ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salômôn ” (5:12). Đây là từ chúng ta thường đọc thấy trong sách Công-vụ. Ở trên phòng cao, trước ngày lễ Ngũ tuần, họ thảy đều “đồng lòng, bền ý mà cầu nguyện ” (1:14). Vào ngày Lễ Ngũ Tuần tất cả các môn đồ đều “đồng lòng nhóm tại một chỗ ” (2:1). Ngay sau ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta đọc thấy dân chúng đã “hằng ngày cứ hiệp một trong đền thờ ” (2:46). Sau đó trong sự tuôn đổ Thánh Linh, chúng ta thấy “người tin theo đông lắm, cứ một lòng, một ý cùng nhau ” (4:32).

Và bây giờ giữa sự phục hưng, chúng ta thấy dân chúng đã “một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salômôn ”. Chắc chắn ở đây chúng ta đã thấy những bí quyết rõ ràng về sự phục hưng trong một Hội Thánh thành phố: một chức vụ siêu nhiên và một Hội Thánh hiệp một.

2. Sự Kính Sợ Và Yêu Mến

Chúng ta đọc được những từ kỳ lạ này: “Chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen ”. Do đó chúng ta thấy rằng, giữa sự phục hưng thời Tân Ước, có sự sợ hãi, tôn kính (a) và quí mến đối với dân sự của Đức Chúa Trời (b).
Trong 2:43, 47 chúng ta thấy phản ứng hai mặt này “Mọi người đều kính sợ. ..” đồng thời “dân chúng cũng đẹp lòng về họ ”.

Không cần phải có sự thỏa hiệp nào khi quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động. Phản ứng của dân chúng sẽ biểu lộ ra khi Thánh Linh của Chúa được bày tỏ giữa dân Chúa.

3. Số Người Tin Chúa Càng Ngày Càng Thêm Lên

Đây là một kết quả mỹ mãn trong cuộc phục hưng thời Tân Ước: “Số người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm ”.
Đây là kết quả của chức vụ siêu nhiên được dân sự hiệp một ủng hộ. Đây nên là kinh nghiệm thường xuyên của mọi Hội Thánh vui hưởng cơn phục hưng của thời Tân Ước.
Bạn hãy chú ý câu Kinh Thánh đầy ý nghĩa này “Số người tin Chúa càng thêm lên ”. Đây là sự cứu rỗi thật sự.

Hãy lưu ý câu nói mang đầy ý nghĩa “số người càng thêm lên vào trong nhà Chúa ”. Đây là sự cứu rỗi thật.
Thêm vào Hội Thánh vẫn chưa đủ. Tên của một ai đó được thêm vào danh sách của Hội Thánh vẫn chưa đủ. Điều này là tốt nhưng điều quan trọng mà mọi người cần phải kinh nghiệm là họ phải được “thêm vào cho Chúa” – được liên kết với Đấng Christ bởi đức tin trong Ngài.

Thưa các bạn, tôi xin đoan chắc rằng trong thời đại này Đức Chúa Trời đang dấy lên những người rao giảng và những tín đồ chịu tuân theo khuôn mẫu Tân Ước. Sự làm chứng của họ được xác chứng bằng những dấu kỳ, phép lạ.

Đối với mọi người tin, tất cả đều được ban cho đặc ân vinh quang, sự cần thiết sống còn của việc được thêm vào trong Chúa bởi đức tin trong quyền năng cứu chuộc của Ngài.