E7. 6 – Hình Ảnh Hội Thánh Cơ Đốc Thời Tân Ước -Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

526
Cay gay cua nguoi chan bay
Cay gay cua nguoi chan bay

E7. 6 – Hình Ảnh Hội Thánh Cơ Đốc Thời Tân Ước

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
Bài của Leo Harris

Mục Lục
E7. 1 – Quyền Năng Của Sự Khao Khát Sâu Xa
E7. 2 – Quyền Năng Vô Hạn Của Sự Hiệp Nhất Tận Hiến
E7. 3 – Rao Giảng Đầy Đủ Về Tin Lành Của Đấng Christ
E7. 4 – Người Rao Giảng Và Dân Chúng Trong Sự Phục Hưng Tân Ước
E7. 5 – Hội Thánh Chung Và Các Hội Thánh Tư Gia Trong Tân Ước
E7. 6 – Hình Ảnh Hội Thánh Cơ Đốc Thời Tân Ước
E7. 7 – Chức Thầy Tế Lễ Của Hội Thánh Thời Tân Ước
E7. 8 – Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Thời Tân Ước
E7. 9 – Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Tại Thành Phố Và Tư Gia
E7.10 – Sự Trang Bị Siêu Nhiên Cho Hội Thánh tư Gia
E7.11 – Mỗi Hội Thánh Tư Gia Là Một Căn Cứ Truyền Giáo
E7.12 – Sự Kêu Gọi Của Mùa Gặt

Chương 6:
HÌNH ẢNH HỘI THÁNH CƠ ĐỐC THỜI TÂN ƯỚC
Phần Dẫn Nhập

Hình ảnh của Hội Thánh là cách giải thích Hội Thánh Cơ Đốc bằng cách so sánh Hội Thánh với những vật chúng ta đã biết. Chẳng hạn Hội Thánh giống như một tòa nhà, giống như một thân thể và giống như một cô dâu.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số hình ảnh trong Tân Ước về Hội Thánh Cơ Đốc. Để làm như vậy, chúng ta phải nhớ rằng đó là Hội Thánh chung, tuy nhiên có một khía cạnh là mỗi Hội Thánh tư gia là một đại diện thu nhỏ của Hội Thánh chung.

A. BỐN HÌNH ẢNH CHÍNH
Trong Tân Ước, có bốn hình ảnh của Hội Thánh như sau:

1. Một Tòa Nhà

Chúng ta để ý thấy Hội Thánh không được mô tả là các tòa nhà nhưng luôn là số ít. Chỉ có một Hội Thánh. Trong ICo 3:1-22, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã mô tả Hội Thánh là một tòa nhà.
Trong câu 9, ông nói “Anh em là nhà của Đức Chúa Trời ”. Trong câu 10, Phaolô xác nhận ông là “một người thợ xây khéo ” đã đặt nền cho Hội Thánh Côrinhtô. Ông nói những người thi hành chức vụ khác phải chịu trách nhiệm trong việc xây trên nền đó trong câu 11, cái nền này chính là Đức Chúa Jesus Christ.

Điều này phù hợp với những lời của chính Chúa Jesus đã phán trong Mat 16:13-18. Trong sự mặc khải thánh được ban cho Chúa Jesus là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống ”. Ngài nói tiếp “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này (nền tảng này)”.
Do đó, chúng ta thừa nhận sự kiện căn bản là Hội Thánh của Chúa Jesus Christ, theo khía cạnh chung, là một tòa nhà được dựng trên nền lẽ thật lớn rằng Chúa Jesus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.

Quay lại ICo 3:16, 17 chúng ta thấy Phaolô đã quay lại vấn đề này. Ông nói rằng Hội Thánh là Đền thờ của Đức Chúa Trời có Thánh Linh của Ngài ngự ở trong.
Hình ảnh Hội Thánh là một ngôi nhà được lặp lại trong Eph 2:20-22. Ở đây, Phaolô nói “nền của các sứ đồ và tiên tri ” nhưng ông nói thêm “Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà ”. Sau đó ông nói thêm “Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào trong nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh ”. Trong IPhi2:5, Phierơ cũng mô tả giống như vậy “Anh em là những viên đá sống, được xây nên nhà thuộc linh ”.

Mục đích của Đức Chúa Trời suốt thời đại này là phải hoàn thành tòa nhà Hội Thánh này để trong các thời hầu đến, Hội Thánh có thể bày tỏ sự ngợi khen và vinh hiển của Đức Chúa Trời.

2. Người Nhà

Hội Thánh được mô tả như là người nhà trong những câu Kinh Thánh sau:
“Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bêênxêbun, phương chi là người nhà ” (Mat 10:25).
“Người nhà chúng ta trong đức tin. ..” (Ga 6:10).
“Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời ” (Eph 2:19).
“… Vì Ngài (Đức Chúa Jesus Christ ) đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môise, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. .. nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa tức là nhà của chúng ta ” (He 3:3, 6).
Do đó Hội Thánh được xem như là người nhà mà Đấng Christ là Chủ.

3. Một Thân Thể

Trong Tân Ước có nhiều chỗ đề cập Hội Thánh như là thân thể của Đấng Christ.
“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta là các phần chi thể của nhau ” (Ro 12:5).
“Vả như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta. .. đều đã chịu báptêm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân. ..” (ICo 12:12, 13).
“Vả, anh em là Thân của Đấng Christ, và là chi thể của Thân, ai riêng phần nấy” (12:27) (cũng xem Eph 1:22, 23; 4:4, 12, 16).

Thân thể con người với sự quan hệ liên đới và sự phối hợp của các chi thể đã được Phaolô dùng để nói đến hình ảnh Hội Thánh của Đấng Christ.
Hình ảnh này cho thấy tầm quan trọng và sự phụ thuộc lẫn nhau của các thành viên trong Hội Thánh. Vị sứ đồ đã dùng hình ảnh này để nói lên sự hiệp một cần thiết giữa các thành viên trong Hội Thánh.

4. Cô Dâu

Trong Eph Ep 5:22-23, sứ đồ Phaolô đã vẽ lên hai hình ảnh song song giữa mối quan hệ của Đấng Christ với Hội Thánh và mối quan hệ của vợ chồng.
Trong những câu này, mối quan hệ giữa vợ và chồng được dùng để minh họa cho mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Chúng ta hãy xem xét những câu Kinh Thánh trích trong đoạn này:

“Vì chồng là đầu vợ CŨNG NHƯ Đấng Christ là đầu Hội Thánh ”.
“Ấy vậy, NHƯ Hội Thánh phục dưới Đấng Christ THÌ đờn bà phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự ”.

“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình NHƯ Đấng Christ đã yêu Hội Thánh ”.
“Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. .. Vì chẳng có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó NHƯ Đấng Christ đối với Hội Thánh ”.
Một số người khó nhìn thấy Hội Thánh vừa là cô dâu vừa là thân thể của Đấng Christ, nhưng trong những câu này, sứ đồ Phaolô đã dạn dĩ nói rằng Hội Thánh mang hai ý nghĩa đó.

Chúng ta hãy xem câu 30-32 trong đoạn này để thấy hình ảnh thân thể và cô dâu được nói đến như thế nào: “Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người đồng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, TÔI NÓI VỀ ĐẤNG CHRIST VÀ HỘI THÁNH VẬY ”.

Theo quan điểm của những câu Kinh Thánh trên, chúng ta thấy Hội Thánh chung của Đấng Christ trong Tân Ước được xem như là: MỘT TÒA NHÀ, được dựng lên trên nền là chính Đấng Christ; Là NGƯỜI NHÀ mà Đấng Christ là Chủ; Là MỘT THÂN THỂ mà Đấng Christ là Đầu và là MỘT CÔ DÂU mà Đấng Christ là CHÚ RỂ.

Chúng ta cũng thấy chỉ có một Hội Thánh – một tòa nhà, một người nhà, một thân thể, một cô dâu; mặc dầu vì những lý do nào đó, con người đã phân chia Hội Thánh Tân Ước vào trong những hàng rào giáo phái và giáo lý.
Như chúng ta đã thấy trong những chương trước, sự phân chia duy nhất của Hội Thánh Tân Ước là các Hội Thánh tư gia.

B. NHỮNG CÁ NHÂN TRONG HỘI THÁNH

Khi đã xem xét những hình ảnh ở trên về Hội Thánh thì thật dễ hiểu bản chất thật của những thành viên trong Hội Thánh, tức là trong Hội Thánh chung. Ngày nay nhiều người cho rằng ghi tên của họ vào danh sách Hội Thánh tư gia sẽ làm cho tính chất thành viên của họ được an toàn trong Hội Thánh của Đấng Christ. Tuy nhiên hãy xem qua bốn hình ảnh nói trên trong Tân Ước và xem mối quan hệ cá nhân của chúng ta với mỗi hình ảnh đó.

1. Là Những Viên Đá Sống Trong Tòa Nhà

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, là những tín đồ, chúng ta “được xây trên nền tảng này ” và “được xây để làm nơi ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh ” (Eph 2:20-22). Sứ đồ Phierơ cũng nói rằng
“Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống. .. và anh em cũng như ĐÁ SỐNG, được xây trên nhà thiêng liêng ” (IPhi 2:4, 5).
Rõ ràng chúng ta là những thành viên trong Hội Thánh như là một ngôi nhà chỉ khi nào chúng ta trở thành những viên đá sống bởi mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Đức Chúa Jesus Christ, là đá góc nhà.

2. Trở Thành Người Nhà

Trong Ga 4:6, 7 Phaolô viết “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng ”Aba, là Cha! Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời ”.

Trong nhà có nhiều tôi tớ hoặc nhiều người ở trọ. Họ có thể đến hoặc đi tùy ý. Nhưng chúng ta đã trở thành người nhà của Đức Chúa Trời bởi sự tái sinh, chúng ta thuộc về người nhà của Đức Chúa Cha, là những con trai, con gái, chúng ta có quyền chia xẻ gia tài của gia đình.

3. Những Chi Thể Trong Thân Thể Đấng Christ

Chúng ta có phần trong Thân thể của Đấng Christ bởi phép báptêm. Đó là giấy chứng minh của chúng ta với Đấng Christ (ICo 12:13).
Chúng ta trở thành “chi thể của Đấng Christ” bởi sự sống của Ngài ở trong chúng ta. Đây là sự liên hiệp sống và quan trọng của chúng ta với Chúa Jesus là Đầu thân thể.

4. Một Phần Trong Cô Dâu Của Đấng Christ

Mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa trong ý nghĩa này được nói đến trong 6:17 “Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài ”.
ý tưởng này cũng được tìm thấy trong IICo 11:2 “Vì về anh em, tôi sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gã anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ ”. Do đó, là một phần trong cô dâu của Đấng Christ, chúng ta được gắn bó với Ngài, được liên hiệp trong một tâm linh.

C. KẾT LUẬN

Từ những minh họa của Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ rằng quyền làm chi thể trong Hội Thánh của Chúa Jesus Christ không phải là kết quả của sự gia nhập vào Hội Thánh tư gia một cách thông thường, hoặc là bởi ghi tên vào danh sách Hội Thánh nhưng đó là kết quả của mối kinh nghiệm cá nhân quan trọng giữa chúng ta với Chúa. Kinh nghiệm này được gọi là sự cứu rỗi hoặc sự tái sinh.

Một người có thể ghi tên mình vào danh sách thành viên của một Hội Thánh tư gia nhưng người ấy chẳng hề trở thành một chi thể trong Hội Thánh của Chúa.
Ngược lại, một người có thể trở nên chi thể trong Hội Thánh của Chúa bởi sự tái sinh nhưng chưa hề tham gia vào một Hội Thánh tư gia hay một tổ chức Hội Thánh nào.

Như sứ đồ Phaolô đã tuyên bố “Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài ” (IITi 2:19).
Quyền làm chi thể của một người trong một Hội Thánh tư gia chỉ có sau khi họ đã trở nên một chi thể trong Hội Thánh chung. Hơn nữa, khi một người đã được sanh lại, người ấy luôn tìm mọi cách để trở thành một thành viên trong sự nhóm lại của Hội Thánh tại tư gia.

Chúng ta được khích lệ trong He 10:25 “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau và hễ anh em thấy ngày ấy hầu đến chừng nào, thì cũng phải làm như vậy chừng nấy ”.

Mỗi một chúng ta cần sự nhóm lại, sự trao đổi, sự khích lệ và kỷ luật của một Hội Thánh tư gia.
Bởi đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta đã tìm thấy vị trí của mình trong Hội Thánh Tân Ước vĩ đại của Chúa, nguyện tất cả chúng ta sẵn sàng kết ước chính mình để gắn bó với Hội Thánh tại tư gia, hết lòng hiệp một trong sự thờ phượng, làm chứng và hầu việc Chúa cùng với nhau.