E7. 7 – Chức Thầy Tế Lễ Của Hội Thánh Thời Tân Ước- Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

518
Cay gay cua nguoi chan bay
Cay gay cua nguoi chan bay

E7. 7 – Chức Thầy Tế Lễ Của Hội Thánh Thời Tân Ước

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
Bài của Leo Harris

Mục Lục
E7. 1 – Quyền Năng Của Sự Khao Khát Sâu Xa
E7. 2 – Quyền Năng Vô Hạn Của Sự Hiệp Nhất Tận Hiến
E7. 3 – Rao Giảng Đầy Đủ Về Tin Lành Của Đấng Christ
E7. 4 – Người Rao Giảng Và Dân Chúng Trong Sự Phục Hưng Tân Ước
E7. 5 – Hội Thánh Chung Và Các Hội Thánh Tư Gia Trong Tân Ước
E7. 6 – Hình Ảnh Hội Thánh Cơ Đốc Thời Tân Ước
E7. 7 – Chức Thầy Tế Lễ Của Hội Thánh Thời Tân Ước
E7. 8 – Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Thời Tân Ước
E7. 9 – Các Chức Vụ Trong Hội Thánh Tại Thành Phố Và Tư Gia
E7.10 – Sự Trang Bị Siêu Nhiên Cho Hội Thánh tư Gia
E7.11 – Mỗi Hội Thánh Tư Gia Là Một Căn Cứ Truyền Giáo
E7.12 – Sự Kêu Gọi Của Mùa Gặt

Chương 7:
CHỨC THẦY TẾ LỄ TRONG HỘI THÁNH THỜI TÂN ƯỚC

A. SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHỨC VỤ TẾ LỄ THỜI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Chúng ta không thể hiểu đầy đủ về khuôn mẫu của Hội Thánh Cơ đốc nếu không đánh giá được sự khác nhau cơ bản giữa chức vụ tế lễ thời Cựu Ước và Tân Ước.

1. Chức Vụ Tế Lễ Của Arôn

Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời ban cho dân Ysơraên một cơ hội để trở thành “một nước thầy tế lễ” (Xu 19:6). Tuy nhiên dân Ysơraên đã không phát huy được đặc ân lớn lao này nên Chúa đã chỉ định chức vụ tế lễ của Arôn (28:1). Chính Kinh Thánh Cựu Ước đã thuật lại sự thất bại của chức vụ này trong việc hầu việc Chúa cách trung thành và giúp đỡ vì cớ dân Ysơraên (Exe 22:26).

2. Chức Vụ Tế Lễ Của Tín Đồ

Quay lại với Tân Ước, chúng ta khám phá ra rằng chức vụ tế lễ là đặc quyền của mọi tín đồ thật (IPhi 2:5, 9). Như vậy, chúng ta có đặc quyền vinh hiển được đến gần Đức Chúa Trời qua thầy tế lễ thượng phẩm là Đức Chúa Jesus Christ.

Việc đến gần Đức Chúa Trời của các tín đồ được Kinh Thánh nói rõ trong He 10:19-22
“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus, được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thành thật, với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa ”.

Trong thời đại của chúng ta, một số giáo phái Cơ đốc cho rằng chỉ những người lãnh đạo mới là thầy tế lễ. Điều này không được Kinh Thánh Tân Ước ủng hộ và hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc căn bản của sự mặc khải Tân Ước về Hội Thánh.

Bạn hãy suy gẫm những lời được chép trong IPhi 2:5, 9 “Anh em cũng. .. làm chức tế lễ thánh, dâng của lễ thiên liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. .. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh,. .. hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi sự tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài ”.
Đây là đặc ân cao nhất trong kinh nghiệm Cơ đốc của chúng ta. Chúng ta được vào trong nơi chí thánh, vào trong chính nơi hiện diện của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêxu Christ.

Khi Chúa Cứu Thế chết trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ bị xé từ trên xuống dưới. Nói theo cách bóng bẩy, nhiều người đã cố khâu lại tấm màn đó, nhưng vô ích. Hình bóng này đã làm cho trọn vẹn những hình bóng được nói trước đây. Những hình bóng đó đã được thay thế. Đấng còn đang sống đời đời, là Đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người.
Trong Hội Thánh Cơ Đốc, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều chức vụ khác nhau, có những mục sư và những người khải đạo và khuyên lơn chúng ta. Tuy nhiên không ai có thể đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời được. Đấng Christ đã làm điều này một lần đủ cả. “Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng ” (He 4:16).

B. NHỮNG CỦA LỄ CỦA NHỮNG THẦY TẾ LỄ TÍN ĐỒ

Như những thầy tế lễ Cựu Ước đã dâng của lễ cho Đức Chúa Trời thể nào thì ngày nay chúng ta là những thầy tế lễ Tân Ước cũng phải dâng của lễ lên cho Chúa. Tân Ước cho chúng ta thấy của lễ chúng ta có ba phần:

1. Thân Thể Của Chúng Ta, Đời Sống Của Chúng Ta

“Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em ” (Ro 12:1).
Trong IGi 3:16, chúng ta thấy mức độ cao nhất của tế lễ này là “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy ”.
Lẽ thật cơ bản mà chúng ta phải chấp nhận khi đến với Chúa ấy là: Thân thể của chúng ta là đền thờ của Thánh Linh “Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời ” (ICo 6:20).

2. Sự Ngợi Khen Của Chúng Ta

“Vậy hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra ” (He 13:15).
Các thầy tế lễ Cựu Ước phụng sự Đức Chúa Trời ở một nơi trong đền thờ gọi là nơi thánh.
Mùi hương được xông lên từ bàn thờ xông hương trong nơi thánh. Mùi hương này len qua cái màn vào đến nơi chí thánh, ở đó Đức Chúa Trời đang ngự trên ngôi thi ân.
Đây là hình bóng (bức tranh tiên tri) về chúng ta là những thầy tế lễ Tân Ước, đang dâng lên sự ngợi khen và cảm tạ làm của lễ đẹp lòng Chúa.

Kinh Thánh Tân Ước không mời gọi chúng ta ngợi khen Chúa như chỉ là một sự biểu lộ cảm xúc nhưng mà còn là một chức vụ dâng của lễ cho Chúa nữa.
Chúng ta không dâng của lễ bằng sự ngợi khen tùy theo hoàn cảnh của chúng ta nhưng là bất chấp hoàn cảnh. Nếu chúng ta làm điều này, chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy trong của lễ bằng sự ngợi khen có sự đắc thắng trên hoàn cảnh. Bổn phận và đặc ân làm thầy tế lễ của chúng ta là ngợi khen Chúa!

3. Tiền Bạc Của Chúng Ta

Bản Kinh Thánh Diễn Ý đã diễn giải ý nghĩa câu Kinh Thánh trong He 13:16 rất hay “Đừng quên hoặc phớt lờ làm điều thiện và điều lành, hãy rộng rãi và hãy đóng góp giúp đỡ người nghèo vì của lễ như vậy làm Đức Chúa Trời đẹp lòng ”.
Câu Kinh Thánh này cũng như những câu Kinh Thánh khác dạy chúng ta rằng một thầy tế lễ (tín đồ) trung tín phải dâng một số tiền của mình để sử dụng trong việc chăm sóc cho những kẻ kém may mắn hơn mình, và để lo công việc Chúa.

C. KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT GIỮA HÀNG GIÁO PHẨM VÀ TÍN HỮU TRƠN

Từ “hàng giáo phẩm” và “tín hữu trơn” không có trong Kinh Thánh. Những từ này được sử dụng là do những người lãnh đạo giáo hội đã dạy rằng họ có đặc quyền trên những thành viên khác trong Hội Thánh.

Sự phân biệt giữa “tăng lữ” và “tín hữu trơn” không có trong Hội Thánh Tân Ước. Chắc chắn có những chức vụ và công việc khác nhau do Đức Chúa Trời sắp xếp. Những chức vụ này được ban cho để gây dựng Hội Thánh và cung cấp sự lãnh đạo cho dân sự của Chúa.
Chức vụ tế lễ trong Tân Ước tạo nên tình huynh đệ của những người nam, người nữ được tái sinh. Tất cả chúng ta đều có cùng đặc quyền đến gần Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta.

Cũng vậy, tất cả chúng ta là những chi thể trong Thân Thể của Đấng Christ, được Chúa Jesus là Đầu của Thân thể trực tiếp dẫn dắt (Eph 1:22; 5:23; Co1:18).
Điều quan trọng là lẽ thật về chức vụ tế lễ của tất cả các tín đồ này phải được hiểu một cách rõ ràng và được đánh giá cẩn thận nếu không chúng ta sẽ không đánh giá đúng đặc quyền của chúng ta trong Hội Thánh. Chúng ta có thể trở thành miếng mồi cho chức vụ tế lễ nhân tạo hoặc cho chế độ tôn ti trật tự của các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người muốn làm chủ người khác (IPhi 5:3).