G1.1. Những Ngày Sau Rôt – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

914
Cay gay cua nguoi chan bay
Cay gay cua nguoi chan bay

G1.1. Những Ngày Sau Rôt

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

> G1. Những Điêu Sau Rôt
> G 2. Sự Làm Con Nuôi Và Quyên Làm Con

Phần G1:

NHỮNG ĐIỀU SAU RỐT
Ralph Mahoney

Chương 1:
NHỮNG NGÀY SAU RỐT

Phân Dân Nhâp

GHI CHÚ: Để nghiên cứu kỹ về những ngày sau rốt và sự đến của Chúa, xin xem Chương 6, Lễ Thôi Kèn trong phần C10.
Có nhiều quan điểm xung đột nhau giữa vòng các Cơ đốc nhân về vấn đề làm thế nào để giải thích những câu Kinh Thánh về sự kết thúc thời đại Hội Thánh và những sự kiện tiếp theo sau đó.

Việc nghiên cứu vấn đề này được gọi là “Lai thế học” xuất phát từ tiếng Hy Lạp là “eschatos ”, tiếng Anh dịch là “ngày sau rốt”, “thời kỳ cuối cùng”.

Trong tin lành Giăng, có năm lần Chúa Jêsus dùng từ này để nói đến sự sống lại của những người chết công bình: “… Ta sẽ làm cho họ sống lại nơi ngày sau rốt ” (Gi 6:39, 40, 44, 54; 11:24). Theo văn mạch, từ “sechatos” ám chỉ lần hiện đến thứ hai của Ngài trên đất này “… lúc tiếng kèn chót. .. kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa ” (ICo 15:52). “Vì. .. chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. .. những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết ” (ITe 4:16).

Bản Kinh Thánh Diên Ý dịch Cong Cv 2:16, 17 là hay nhất: “Đây là sự khởi đầu những gì mà tiên tri Giôên đã nói. .. Đức Chúa Trời phán: Sẽ xảy đến trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ linh ta trên mọi xác thịt. ..”.

Phierơ nói rằng những lời tiên tri của Giôên về “eschatos” là sự khởi đầu để được ứng nghiệm khi Thánh Linh đổ ra trên phòng cao sau khi Chúa bị đóng đinh năm mươi ngày.
Theo nghĩa rộng, “những ngày sau rốt” được bắt đầu từ ngày lễ Ngũ tuần, nhằm năm ba mươi ba sau công nguyên. Phần lớn mọi người đều tin rằng “những ngày sau rốt” này sẽ kết thúc khi Chúa Jêsus trở lại trái đất này.

A. CHÍN SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG NGÀY SAU RỐT

Những câu Kinh Thánh sau đây bày tỏ hầu hết (chín) sự kiện liên quan đến những ngày sau rốt.
Trước hết chúng ta hãy chú ý đến “cái kèn”. Ngày lễ cuối cùng mà dân Ysơraên tổ chức hàng năm là vào cuối mùa gặt (Lễ lều tạm) được bắt đầu bằng việc thổi kèn (Le 23:24; Dan 29:1).
Lễ này là một hình ảnh tiên tri mô tả những ngày sau rốt của thời đại Hội Thánh. Ở đây có một số điều sẽ xảy ra:

1. Sự Trở Lại Của Đấng Christ

“Vì sẽ có tiếng kèn lớn và tiếng của vị thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết ” (ITe 4:15, 16). “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ ra cho anh em: Chúng ta sẽ không chết hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót: vì kèn sẽ thổi và. ..

2. Những Kẻ Chết Sống Lại
“những kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát ”, và. ..
3. Những Kẻ Sống Được Biến Hóa
“và chúng ta đều được biến hóa ”
(ICo 15:51, 52). “Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: …”
4. Đấng Christ Sẽ Trị Vì
“Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời ” (Kh 11:15).
5. Các Dân Tộc Giận Dữ
“Các dân tộc vốn giận dữ ”…
6. Cơn Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời
“nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến ”.
7. Những Kẻ Chết Sẽ Bị Phán Xét
“giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết ”.
8. Phần Thưởng Được Ban Cho
“thưởng cho tôi tớ Chúa là các Đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn ” và. ..
9. Tội Nhân Sẽ Bị Hủy Diệt
“hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian” (11:18).
Chín điều trên là những sự kiện chính xảy ra trong lúc kết thúc thời đại Hội Thánh và xuất hiện thời đại vương quôc một ngàn năm.

B. NGHIÊN CỨU VỀ LAI THẾ HỌC

1. Đừng Để Bị Quá Cuốn Hút Vào Điều Này

Có nhiều bản Kinh Thánh tiếng Anh đã để phần lớn mục ghi chú của họ nghiên cứu về lai thế học (như bản Scotfield và bản Dakes).
Khi nghiên cứu Tân Ước, bạn có thấy sự tò mò của các môn đồ Chúa Jêsus về thời kỳ tận thế: “Ngài đương ngồi trên núi Ôlive, môn đồ tới cùng Ngài mà nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào các sự đó xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế? ” (Mat Mt 24:3).

Phần quan trọng nhất trong lời đáp của Chúa Jêsus về câu hỏi này được tìm thấy trong 24:14: “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến ”.

Từ “các dân tộc” theo tiếng Hy Lạp là “ethnos” – nghĩa là “những giống dân phi Do Thái” (Dân ngoại). Các dịch giả người Anh dịch từ “ethnos” này theo các nghĩa sau: dân ngoại, người ngoại, quôc gia, dân tôc, giông dân. Ngày nay ở các nước phương Tây, người ta dùng từ “ethnos” với ý nghĩa là “các giống dân”.
Rất ít nhà bình luận nhấn mạnh rằng ngày tận thế phụ thuộc vào việc Phúc âm được rao giảng khắp các giống dân.

Chúa Jêsus đã hành động rất đúng khi Ngài cố chuyển sự quan tâm của các môn đồ từ vấn đề “hấp dẫn này sang hâp dân khác “ sang những “nhu cầu trong hiện tại”. Trong Công Vụ đoạn một, chúng ta đọc thây Chúa Jêsus đã chuẩn bị môt công việc trước mắt cho các sứ đô (đó là truyền giáo cho cả thế giới).

Ngài đang dạy dỗ họ về việc nhận lãnh quyền năng Thánh Linh. Phản ứng của họ như thế nào? Cũng giống như hầu hết những người lãnh đạo Hội Thánh, họ đã hỏi về ngày tận thế. Họ quan tâm rất ít đến trách nhiệm hiện tại.
Xin xem Cong 1:6: “Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Ysơraên chăng? ”.
“Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyết định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất ” (câu 7,8).

Lời đáp của Ngài là sự quở trách nhẹ nhàng cho sự tò mò xác thịt của họ về tương lai và sự thờ ơ của họ về chương trình hiện tại của Đức Chúa Trời dành cho thời đại Hội Thánh. “… các ngươi chẳng nên biết về kỳ hạn và ngày giờ ”.

Công việc nghiêm túc đặt ra trước mặt họ. Họ phải “… làm chứng (tiếng Hy Lạp là “người tuận đạo”) cho Ngài đến cùng trái đất ”. Rõ ràng Chúa Jêsus quan tâm đến sự cứu rỗi cho những người hư mất hiện giờ hơn là khuyến khích sự tò mò xác thịt của họ về tương lai (ngày tận thế).
Chúa Jêsus không muốn những người lãnh đạo Hội Thánh nhấn mạnh hoặc quan tâm thái quá để cố phát họa những chi tiết về ngày sau rốt. Tốt hơn hết là bạn nên biết “… việc của Cha ” (Lu 2:44), nỗ lực “… rao giảng tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền đến ” (Ro 15:20).

2. Những Quan Điểm Khác Nhau Về Ngày Tận Thế

a. Trong Lịch Sử Thời Đó

Có nhiều quan điểm đối chọi nhau. Quan điểm “tiên tri “ hoặc “trong lịch sử thời đó” cho rằng toàn bộ những lời tiên của sách Khải Huyền liên quan đến thời đại của sứ đồ Giăng mà thôi.
Những người theo quan điểm này cho rằng những điều Giăng thấy và ghi lại trong sách Khải Huyền đã được ứng nghiệm rồi và do đó không có gì liên hệ đến thời đại hiện nay cả. Những học giả “tự do” (hầu hết đều không tin những phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh) đều tán đồng quan điểm này.

b. Xuyên Suốt Lịch Sử.

Quan điểm lịch sử hoặc “suốt cả lịch sử” cho rằng những khải tượng trong sách Khải Huyền như là sự nhìn thấy trước về lịch sử từ thời của Giăng cho đến khi kết thúc thời đại Hội Thánh. Hầu hết những Nhà Cải Chánh đều ủng hộ quan điểm này.
Trong số này, một số người tin rằng mỗi một Hội Thánh trong bảy Hội Thánh ở đoạn hai, ba của sách Khải Huyền đại diện cho lời tiên tri theo tiên trình của bảy giai đoạn từ thời của Giăng cho đến khi kết thúc thời đại Hội Thánh.

Chẳng hạn những gì chúng ta đọc về Hội Thánh thứ nhất trong bảy Hội Thánh (tức là Hội Thánh Êphêsô) là bày tỏ tình trạng của Hội Thánh trong những năm cuối của cuộc đời Giăng, tức là vào cuối thế kỷ thứ nhất.
Những gì viết về Hội Thánh cuối cùng (Laođixê) là bày tỏ tình trạng của Hội Thánh trong giai đoạn cuối của thời đại Hội Thánh trước khi Chúa Jêsus trở lại. Những Hội Thánh khác đại diện cho những giai đoạn còn lại từ thời kỳ Êphêsô (Hội Thánh đầu tiên) cho đến Laođixê (Hội Thánh cuối cùng).

Dưới đây là một số ví dụ về cách giải thích của tác giả theo quan điểm này:
“Bảy bức thư này được viết cho các Hội Thánh ở Châu Á vào cuối thế kỷ thứ nhất… ngày nay là phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các bức thơ này được gởi cho bảy Hội Thánh. Đó là những thành phố thật và Hội Thánh thật.
Dĩ nhiên vào thời đó có nhiều Hội Thánh Cơ Đốc tại những thành phố như Rôma, Côrinhtô, Côlôse…

Trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, bảy Hội Thánh này cho chúng ta một bức tranh thu nhỏ về tất cả các Hội Thánh của mọi thời đại, và do đó bảy Hội Thánh này có tính chất đại diện. Vì vậy những vấn đề mà bảy Hội Thánh này gặp phải cũng là những nan đề của các Hội Thánh ngày nay ở những mức độ khác nhau. Từ những bức thư này, chúng ta có thể học tập được những phâm chât gì không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và những gì Đấng Christ muốn chữa lành cho họ.

Một số người cũng thấy môt phâm chât có tính tiên tri trong những Hội Thánh này chẳng hạn trong sách tiên tri này đã tiên đoán những đặc điểm nổi bật nhất của Hội Thánh trên đất trải qua nhiều kỷ nguyên cho đến khi Chúa trở lại. Từ bây giờ, chúng ta có thể nhìn lại các kỷ nguyên đó như sau:

* Êphêsô – Hội Thánh thời các sứ đồ (30 SC – 100 SC).
* Symiệcnơ – Hội Thánh bị băt bớ (313 SC – 590 SC).
* Bẹtgăm – Hội Thánh quốc giáo (313 SC – 590 SC).
* Thiatirơ – Hội Thánh thời kỳ các giáo hoàng (590 SC – 1517 SC).
* Sạtđe – Hội Thánh cải chánh (1517 SC – 1730 SC).
* Philađenphi – Hội Thánh truyền giáo (1730 SC đến khi được cất lên).
* Laođixê – Hội Thánh bội đạo (1900 SC cho đến khi Chúa trở lại).

Đấng Christ đã viết thư cho bảy Hội Thánh địa phương bởi vì mỗi Hội Thánh là một thân thể tự trị. Một Hội Thánh địa phương có thể được gắn liền với một hội đoàn, một giáo phái hay một hội lớn, nhưng Đức Chúa Trời có trách nhiệm lãnh đạo để dạy dỗ Hội Thánh của Ngài”.
Bí quyết để nghiên cứu mỗi bức thư là phải nhận ra được vấn đề chính của mỗi Hội Thánh mà Chúa nói đến và sau đó xem mọi vấn đề trong bức thư đó (như hình dáng của Đấng Christ, lời khuyên, lời hứa cho người đắc thắng) có liên quan đến vấn đề chính đó như thế nào.

c. Vượt Trên Lịch Sử.

Quan điểm có tính chất kịch thơ hoặc “vượt trên lịch sử” xem sự mô tả tiên tri có kịch tính này là nói đến sự đắc thắng thật sự của Đức Chúa Trời trên các thế lực gian ác. Và chăng có liên quan gì đến tương lai hoặc lịch sử. Nó giống như “một vở kịch” nói về sự đắc thắng cuối cùng của điều thiện đối với điều ác.

3. Những Quan Điểm Khác Nhau Về Thời Kỳ Ngàn Năm Bình An

Trong Khải Huyền đoạn 20, thời kỳ một ngàn năm bình an được nói đến sáu lần.
Chính quan điểm về thời kỳ một ngàn năm bình an này đã gây ra nhiều xung đột khi người ta nói đến những điều sau rốt hay những ngày sau rốt. Họ tập trung giải thích về sự cai trị một ngàn năm của Đấng Christ, thời kỳ thiên niên kỷ (20:1-15).

Có phải Đấng Christ sẽ tái lâm trước một ngàn năm bình an (quan điểm tiền thiên niên kỷ)? Hay sau một ngàn năm (hậu thiên niên kỷ)? Hay là ngàn năm bình an chỉ có nghĩa bóng mà không có nghĩa đen (quan điểm không tin thiên niên kỷ)?
Những nhà giải kinh bảo thủ được chia thành bốn nhóm sau:

* Hâu ngàn năm bình an.
* Không tin vào thuyết ngàn năm bình an.
*Tiên ngàn năm bình an có tính thiên định và
* Tiên ngàn năm bình an mang tính lịch sử.

Tất cả bốn nhóm người này đều là những người giải kinh theo nghĩa đen nếu họ được phép dịch nghĩa từ “nghĩa đen” có nghĩa là “giải thích từ theo cách thông thường và đúng đắn của họ”. Ngay cả trong những người giải thích bảo thủ này cũng có sự phân rẽ giữa những người khắc khe và ôn hòa.

a. Hâu Ngàn Năm Bình An.

Một quan điểm rất phổ biến trong đầu thế kỷ hai mươi là thuyết sau một ngàn năm. Nhóm này tin chắc rằng bởi quyền năng của Thánh Linh Hội Thánh sẽ tăng trưởng cho đến khi nó đem lại tình trạng ngàn năm bình an trên đất này.

b. Không Tin Ngàn Năm Bình An.

Một quan điểm khác được nhiều học giả Kinh Thánh mộ đạo chấp nhận gọi là thuyết không tin một ngàn năm bình an. Nhóm này tin rằng những lời tiên tri cho dân Ysơraên sẽ được ứng nghiệm trong Hội Thánh. Nếu những lời tiên tri này được ứng nghiệm như vậy thì không cần có một ngàn năm bình an trên đất.

c. Tiên Ngàn Năm Bình An.

Có nhiều quan điểm khác nhau vê tiên một ngàn năm.

1) Tiên Môt Ngàn Năm Bình An Có Tính Thiên Định. Thuyết này đưa ra lời giải thích hoàn toàn theo nghĩa đen, đặc biệt về dân Ysơraên, về Hội Thánh và về tương lai.
Theo quan điểm này, dân Ysơraên và Hội Thánh là hai dân tộc riêng biệt, không nên lẫn lộn hoặc ghép chung vào, vì Đức Chúa Trời có hai chương trình: Một cho dân Ysơraên, một cho Hội Thánh.

Chương trình đôc thân của Đức Chúa Trời cho dân Ysơraên đã bị gián đoạn khi dân này từ chối Đấng Christ. Do đó Đức Chúa Trời đã chuyển sang Hội Thánh để hoàn thành mục đích cứu chuộc của Ngài. Điều này sẽ được hoàn tất vào thời kỳ một ngàn năm bình an.
Sau đó Đức Chúa Trời sẽ lập lại chương trình đôc thần của Ngài với dân Ysơraên thông qua việc dân tộc này cai trị các dân tộc khác trên đất từ chê đô dân chủ theo dòng Đavít được khôi phục lại sở xứ Palestine.

Sẽ có một ngôi vua theo nghĩa đen, sự khôi phục đền thờ theo nghĩa đen, sự khôi phục chức thây tế lễ theo Cựu Ước theo nghĩa đen, và lập lại hệ thống dâng hiến của lễ theo nghĩa đen. Tất cả những lời hứa của Cựu Ước sẽ được thực hiện theo nghĩa đen.
Quan điểm này phân chia Kinh Thánh theo tâng lớp dân tộc (dân Ysơraên và Hội Thánh). Quan điểm này cho rằng không có một đoạn Kinh Thánh lại đồng thời được ứng dụng cho cả hai dân tộc này.

Sự cất lên trước cơn đại nạn hình thành từ quan niệm này của họ về Hội Thánh – theo quan điểm của họ về giao ước của Ápraham và Đavít, thì Hội Thánh không thể ở trên đất khi những mục đích trên đất của Đức Chúa Trời bắt đầu trở lại để khôi phục sự cai trị của Đấng Christ trên đất theo nghĩa đen.

2) Sự Cất Lên Trước Cơn Đại Nạn. Quan điểm này là thiên định được đâm rê trong nguyên tăc giải kinh mà phân chia Hôi Thánh ra khỏi kế hoạch cứu chuộc tổng thể của Đức Chúa Trời. Hội Thánh phải được cất ra khỏi thế gian trước “cơn đại nạn” bởi vì điêu đó không có phần trong Vương quốc.

Vương quốc sẽ được khôi phục lại tình trạng ban đâu bởi những dân sót Ysơraên còn sống sót trong cơn đại nạn.
Hội Thánh được đem ra khỏi thế gian qua việc được cất lên. Giai đoạn bảy năm đại nạn được chia làm hai phần, mỗi phần ba năm rưỡi.
Trong suốt ba năm rưỡi đầu, dân Ysơraên lập giao ước với Anti Christ, và cuối cùng Anti Christ đã hủy giao ước.

Ba năm rưỡi sau bắt đầu khi Satan ban quyền năng cho Anti Christ, và “thời kỳ khủng hoảng của nhà Giacốp” sẽ đổ xuống trên thế gian.
Trong suốt bảy năm đại nạn này, tin lành về Vương quốc (theo người đề xuất thuyết này cho rằng tin lành về Vương quốc khác với tin lành về ân điển) được rao giảng ra. Một trăm bốn mươi bốn ngàn (144.000) dân sót Ysơraên được chọn, sống xót trong cơn đại nạn sẽ trở thành vương quốc này, và sau bảy năm đại nạn đó, Đấng Christ sẽ quay lại với số người này.

Sự cai trị một ngàn năm chắc chắn là của người Do Thái, đó là sự lập lại kế hoạch của Đức Chúa Trời cho dân Ysơraên. Đó là sự ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước theo nghĩa đen. Đấng Christ sẽ ngồi trên ngôi cụ thể và tất cả các dân tộc sẽ phục Ysơraên.
Một số người nói rằng Hội Thánh sẽ quay lại trái đất này vào lúc bắt đầu thời kỳ một ngàn năm và sống trên đất trong suốt thời kỳ đó. Nhưng một số khác lại nói rằng Hội Thánh sẽ ở trong thành phố thánh, bay lượn bên trên trái đất (giống như một vệ tinh). Đền thờ sẽ được xây lại và các của lễ sẽ được tái lập. Mối liên hệ giữa hệ thống của lễ này với sự chết của Đấng Christ có tính chất “tưởng niệm” chứ không có tính chất “dự phòng trước”.

Đối với những nhà theo thuyết thiên định thì “hy vọng phước hạnh” của họ có vẻ như là Đấng Christ sẽ cất Hội Thánh “trong ngoặc kép” lên để Ngài có thể cai trị qua dân Ysơraên chứ không qua Hội Thánh.

(Hội Thánh ở “trong ngoặc kép” là vì theo quan điểm này, Hội Thánh là một hiện tượng tạm thời chỉ tồn tại trong giai đoạn giữa ngày Lễ Ngũ Tuần và thời kỳ một ngàn năm bình an).
Theo quan điểm này, Hội Thánh theo tổ chức trên đất này là Hội Thánh bội đạo. Các nhà theo thuyết thiên định đã phân biệt giữa “Hội Thánh thật” và “Cơ đốc giáo, Hội Thánh theo tổ chức”. “Hội Thánh thật” chỉ bao gồm những người được cứu đã tái sanh. Do đó chỉ có một sô ít người trong số những người xưng là Cơ Đốc Nhân. Vì vây “Hội Thánh thật” là một từ ngữ mô tả mối quan hệ của tín đồ với Đấng Christ, chứ không phải là từ ngữ chỉ cơ cấu tổ chức.

3) Thuyết tiên một ngàn năm bình an theo lịch sử là thuyết nằm giữa thuyết không tin một ngàn năm bình an và thuyết thiên định.

Thuyết này tìm cách kết hợp những quan điểm tiên tri của sách Khải Huyền . Chẳng hạn con thú trong Khải Huyền đoạn 13 trước hết là nói đến Hoàng đế La mã nhưng sau cùng, trong thời kỳ sau rốt, là nói đến Anti Christ.

Trong Khải Huyền đoạn 19 theo cách nói hình bóng có tính tiên tri, đã mô tả sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ để hủy diệt sự gian ác của Satan hiện thân trong La mã và Anti Christ.
Điêu này được minh họa như là một cuộc chiến đẫm máu nhưng vũ khí duy nhất là lời nói từ miệng Đấng Mêsia đắc thăng (19:15). Thời kỳ một ngàn năm bình an là giai đoạn hoàn thành sự cai trị của Đức Chúa Trời (Vương quốc của Đức Chúa Trời).

4. Những Quan Điểm Then Chốt Để Nghiên Cứu

Những quan điểm then chốt cần xem xét khi nghiên cứu những vấn đề sau rốt là: Sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ, thời kỳ một ngàn năm bình an, sự cất lên, cơn đại nạn và Tòa án trắng.
Đây không phải là bức tranh hoàn chỉnh mô tả về các quan điểm khác nhau cũng không phải là mục đích ấn định cho người nghiên cứu Kinh Thánh. Tốt nhất là nên để điều sau cho việc nghiên cứu, cầu nguyện và Thánh Linh.

Vì có nhiều quan điểm tông hợp như vậy nên mỗi học giả giữ một quan điểm nào đó về ngày tận thế. Lịch sử đã chứng minh môt điêu rằng: Không có ai đúng khi đưa ra những lời tiên đoán về những sự kiện của “thời kỳ sau rốt” hoặc về những gì Kinh Thánh muốn nói về “ngày sau rốt”.

5. Ba Điều Chắc Chắn.

Có ba điều mà chúng ta biết chắc:
a. Sự Trung Tín Sẽ Được Phần Thưởng.

Nếu chúng ta trung tín làm theo những gì Ngài bảo chúng ta làm trong suốt thời kỳ Hội Thánh thì cuối cùng chúng ta sẽ nhận được sự khen ngợi:
“… Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi ” (Mat 25:23).

b. Ai Trông Đợi Sẽ Gặp.

Nếu chúng ta cứ “trông đợi” Ngài, chúng ta sẽ gặp Ngài: “… Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài ” (He 9:28). ĐỪNG trông đợi Anti Christ, hãy trông đợi Đấng Christ.

c. Thời Kỳ Của Đức Chúa Trời Chứ Không Phải Của Chúng Ta.

Đức Chúa Trời đang tiến hành mọi việc theo ý chỉ và mục đích của Ngài vào đúng thời kỳ của Ngài. Khi Ngài săn sàng thực hiện những gì được nói đến trong sách Khải Huyền về thời kỳ sau rốt thì Ngài không cần phải tham khảo “biểu đồ những lời tiên tri” của chúng ta.

6. Sự Chung Cuộc

Sự chung cuộc sẽ bắt đầu khi thiên sứ tuyên bố rằng: “Không còn thì giờ nào nữa ” (Kh 10:6).
“Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến; giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian ” (11:15, 18).
“Chúng ta hãy hớn hở vui mừng. .. vì lễ cưới Chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. .. Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con ” (19:7, 9).

C. QUAN ĐIỂM TIÊN MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN CÓ TÍNH THIÊN ĐỊNH BỊ BÁC BỎ

Quan điểm “tiên một ngàn năm bình an” – thay thế Hội Thánh bằng dân Ysơraên và khôi phục đền thờ Do Thái, chức vụ tế lễ của người Lêvi và của tê lễ là những con thú, đang gây nên một sự rối loạn.

1. Chúa Jêsus Đã Thay Đổi Chức Thây Tế Lễ

Đức Chúa Trời đã thề rằng Chúa Jêsus sẽ thay đổi chức thây tế lễ từ bang Lêvi sang bang Mênchixêđéc, ĐỜI ĐỜI.
“Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi ” (He 7:12). “Và nầy là lời làm chứng cho Ngài (Đấng Christ ) rằng: Con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mênchixêđéc ” (7:17; Thi 110:4).

“Nhưng Ngài vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề thay đổi ” (He 7:24).
“Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy ” (7:25).

2. Của Lễ Của Chúa Jêsus Là Đời Đời

Của sinh tê có tính chất “tưởng niệm” không thể là của lễ có thể thay thế được.
“Vì không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ ” (7:27).

3. Giao Ước Mới Đã Thay Thế Giao Ước Cũ

Giao ước mới đã thay thế giao ước cũ bằng những lời hứa tốt hơn, một chức thây tế lễ tốt hơn và một của tê lễ tốt hơn.
“Gọi ước đó là mới thì đã xưng ước trước là cũ, và điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi ” (8:13).
“Vậy thì Chúa đã bỏ điều trước đặng lập điều sau ” (10:9).
Những câu Kinh Thánh này rõ ràng đã bác bỏ ý kiến của một số nhà theo “thuyết tiên một ngàn năm có tính thiên định”.

Dường như có điều chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ thấy đền thờ Do Thái và các của tê lễ nữa. Chúa Jêsus đã nói trước về sự kết thúc của đền thờ và sự hủy phá của nó (LuLc 21:6). Đền thờ được khôi phục để làm gì? “… Đấng rất cao không ở trong nhà bởi tay người ta làm ra. ..” (Cong 7:48; 17:24).

4. Các Thầy Tế Lễ Nhà Vua Cùng Cai Trị Với Đấng Christ

“Nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. ..” (IITi 2:12).
“… Ngài đã. .. lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất ” (Kh 5:9, 10).

Những người đồng trị với Đấng Christ được gọi là thầy tế lễ nhà vua. Những thầy tế lễ nhà vua này là những người sẵn sàng chịu khổ vì Đấng Christ từ mọi chi phái, mọi thứ tiếng và mọi dân tộc (tiếng Hy Lạp là ethnos nghĩa là những giống dân phi Do Thái).

Mười hai sứ đồ của Chiên Con có một mối quan hệ đặc biệt với mười hai chi phái của dân Ysơraên: “… Khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi mà xét đoán mười hai chi phái Ysơraên ” (Mat 19:28).
Tuy nhiên về các dân tộc người ngoại thì đặc quyền được cai trị và chức thây tế lễ sẽ được ban cho những người có đủ phâm chât của mọi dân tộc.
“Kẻ đắc thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài ” (Kh 3:21).

Câu Kinh Thánh trên được viết cho những người ở Laođixê: “… Gởi cho bảy Hội Thánh ở Châu Á là. .. Laođixê ” (1:11).
Hội Thánh này là một Hội Thánh lớn của dân ngoại ở Châu Á, nhưng nếu họ đắc thắng, Chúa hứa dành cho họ một chỗ trên ngôi của Ngài.

Điều này cho chúng ta một ý tưởng không chắc chắn rằng một nhóm người có mối quan hệ về địa lý và chính trị được gọi là Ysơraên sẽ cai trị thế giới này. Dân Do Thái và dân ngoại bang ở trong sự hiệp nhât đúng đắn với Đấng Christ sẽ có phần trong ngôi của Ngài. Họ sẽ là những thầy tế lễ nhà vua (theo ban Mên chi xê đéc).

> G1. Những Điêu Sau Rôt
> G 2. Sự Làm Con Nuôi Và Quyên Làm Con