Giữa giông tố, Nhạc thánh Audio

146

Tải về file mp3 >>

Giữa giông tố, Nhạc thánh Audio ,Nhạc thánh Tin lành


Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh Ngài,
Và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc!

Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài!
Suy gẫm về các công việc mầu nhiệm của Ngài.

Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va;
Ngày ngày hãy tỏ ra sự cứu rỗi của Ngài!

Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen,
Đáng kính sợ hơn các thần.

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>