Mục sư Đạt – Vẫn Còn Nhiều Trong Câu Chuyện Của Bạn

322

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.