Mục sư Samuel – Những Điều Đức Chúa Jêsus Chưa Bao Giờ Nói ” Con Không Cần Phải Tha Thứ”

178

Mục sư Samuel – Những Điều Đức Chúa Jêsus Chưa Bao Giờ Nói ” Con Không Cần Phải Tha Thứ”

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng, sáng lập viên của Hội Thánh VBC Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Liên lạc với Ms Huỳnh Quốc Khánh:
Điện thoại: 001 713 645 7766
Mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/pastorkhanh
Page facebook: VBCHOUSTON
Website: vbchouston.com

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.