Kinh Thánh Cựu Ước – Nghe Đọc Sách Lê Vi Ký

834

Share

×

Kinh Thánh Cựu Ước – Nghe Đọc Sách Lê Vi Ký

Lời Chúa làm cho tôi được sống lại,
Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.
Thi thiên 119:50

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>