Home Tags 09 Vun xới một môi trường để thấy phép lạ của Chúa

Tag: 09 Vun xới một môi trường để thấy phép lạ của Chúa

News

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019 Kính thưa Quí Mục Sư, Truyền Đạo cùng toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời,...