Home Tags 14 Vun xới một môi trường để thấy phép lạ của Chúa

Tag: 14 Vun xới một môi trường để thấy phép lạ của Chúa

TB Joshua a false prophet must come clean

TB Joshua, a ‘false prophet’, must come clean

TB Joshua, a 'false prophet', must come cleanMatthew 24:24: "For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders;...