Home Tags 500 Bài GiảngCủa Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Tag: 500 Bài GiảngCủa Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

TB Joshua a false prophet must come clean

TB Joshua, a ‘false prophet’, must come clean

TB Joshua, a 'false prophet', must come cleanMatthew 24:24: "For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders;...