Home Tags C10. 1 Giới Thiệu Về Các Nghi Lễ

Tag: C10. 1 Giới Thiệu Về Các Nghi Lễ

News

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019 Kính thưa Quí Mục Sư, Truyền Đạo cùng toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời,...