Home Tags C11. 500 Năm Giữa Cựu Ước và Tân Ước.

Tag: C11. 500 Năm Giữa Cựu Ước và Tân Ước.

News

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019 Kính thưa Quí Mục Sư, Truyền Đạo cùng toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời,...