Home Tags Cách liên lạc với Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Tag: cách liên lạc với Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

News

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG DRESDEN 2019 Kính thưa Quí Mục Sư, Truyền Đạo cùng toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời,...