Home Tags Chuyển tải sự xức dầu từ giám mục Otis Clark

Tag: Chuyển tải sự xức dầu từ giám mục Otis Clark

News

47 bài giảng cho người mới tin Chúa

-------------------------------------------------------------------- 47 bài giảng cho người mới tin Chúa 47 bài giảng này dành cho người mới tin Chúa, nhằm xây dựng đức tin vững chắc...