TB Joshua là tiên tri Giả

6765

Tạo sao TB Joshua là tiên tri Giả?

Đó là vì Kinh thánh nói ông ta như vậy, ai chống đối tức là chống đối Lời Đức Chúa Trời, là chống đối lại Đức Chúa Trời.

Tòng đã cầu nguyện và cũng chỉ có mỗi đoạn Kinh thánh này được chỉ ra.

Kinh thánh – Phục truyền luật lệ ký 18: 20 – 22
Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.
21 Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? 22 Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.

Chúa có Phán thì Ngài mới có Trách nhiệm làm thành, Chúa là Đức Chúa Trời không có Phán thì Ngài không có trách nhiệm.

Trách nhiệm thuộc về kẻ Phán lời đó theo Ý riêng của mình, theo sự cảm động của Sa-tan.

Vì con người chỉ là loài xác thịt, nên không có quyền gì về tương lai của thế giới. Sa-tan chỉ là vật thọ tạo của Chúa, nó chỉ là một thiên sứ lo việc thờ phượng rồi phản loạn cùng Đức Chúa Trời; nên nó không có quyền gì về tương lai của nhân loại.

Nên không có bất kỳ ai, vật gì trên trời dưới đất nắm được quyền định đoạt tương lai của con người trừ ra Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Ngài mà thôi.

Cho nên các lời Phán của TB Joshua không bao giờ xảy ra theo Ý của ông ta. Hay theo ý của Sa-tan.

Kết luận:

TB Joshua là TIÊN TRI GIẢ .

Tiên tri Giả ra từ đâu?

Nó ra từ Sa-tan, kẻ chống Chúa:

Kinh thánh sách Khải huyền 16 : 13 – 16

13 Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. 14 Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. – 15 Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình! – 16 Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.

Tiên tri Giả có làm phép lạ được không?

Tiên tri Giả có thể làm phép lạ, thực hiện những dấu lớn, chữa bệnh:

Kinh thánh sách Khải huyền 19:20

20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.

Kinh thánh sách Tin lành Mac 13:22

Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn.

Đó là câu trả lời trong Kinh thánh cho việc TB Joshua làm phép lạ, đuổi quỉ chữa bệnh.

Tiên tri Giả có đuổi quỉ được không?

Trả lời là có, vì thế giới của nó là hổn độn, tranh giành quyền lực thống trị trong từng vùng lãnh thổ trên đất, trên các từng không trung dưới trời. Con nào mạnh con đó thắng.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì với tiên tri Giả?

Đừng để nó dụ dỗ, lừa dối, phải tránh xa và chống lại nó.

Kinh thánh sách Giê-rê-mi đoạn 29 : 8-9

8 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi; cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy. 9 Vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó.

Chúng ta có nên nói cho mọi người biết ai là tiên tri Giả không?

Có, chúng ta có trách nhiệm nói cho mọi người biết để họ tránh xa, không để linh hồn mình bị hình phạt đời đời nơi Hồ lửa vì đi theo, nghe theo tiên tri Giả.

Kinh thánh sách Ê-xê-chi -ên 33 :1 – 11

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2 Hỡi con người, hãy nói cùng con cái dân ngươi mà rằng: khi ta sai gươm đến trên một đất nào, và dân đất ấy chọn một người trong chúng nó để đặt làm kẻ canh giữ, 3 nếu người nầy thấy gươm đến trong đất, thì thổi kèn để rao bảo dân sự. 4 Bấy giờ, hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó, thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó; 5 vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo, vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó; nhưng nếu nó chịu răn bảo thì cứu được mạng sống mình. 6 Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răn bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người nầy hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình; song ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ.
7 Nầy, hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo trước cho chúng nó. 8 Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! Nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 9 Nếu, trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình.
10 Hỡi con người, hãy nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi nói như vầy mà rằng: Vì gian ác và tội lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi, và chúng tôi, hao mòn vì cớ nó thì thế nào chúng tôi còn sống được? 11 Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?

TB Joshua là tiên tri Giả

Kinh thánh – Phục truyền luật lệ kỳ 18: 20 – 22
Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.
21 Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? 22 Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.

1. TB Joshua nói tiên tri rằng virus corona sẽ biến mất khỏi thế giới ngày 27 tháng 03 năm 2020.
– Nhưng không xảy ra, virus corona vẫn lây lang trên thế giới tới ngày hôm nay.

2. TB Joshua nói tổng thống Mỹ 2016 là một người Nữ, ý nói tới bà Hillary Clinton, nhưng kết quả là ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ.

3. Vào năm 2014 nhà thờ ông Tb Joshua bị sập đè chết 116 người tín đồ của ông, nhưng ông không hay biết trước. Một tiên tri nói tiên tri khắp nơi, nhưng nhà thờ mình bị sập lại không biết trước là điều vô lý.

– Trong IGi 4:1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.

Mat 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.

Xem thêm 05 lời tiên tri Sai của TB Joshua
https://www.youtube.com/watch?v=fAS2Iu6mA7o&feature=emb_title

Tạm dịch từ BBC New

Nhà truyền giáo người Nigeria TB Joshua xóa lời tiên tri về chiến thắng của bà Clinton
Ngày 9 tháng 11 năm 2016

Một dự đoán của nhà truyền giáo truyền hình Nigeria có ảnh hưởng TB Joshua rằng Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bị xóa khỏi tài khoản Facebook của ông.
Ông Joshua nói với hội chúng của ông vào Chủ nhật rằng ông “thấy” một người phụ nữ chiến thắng.
Sau khi Donald Trump giành chiến thắng một cách thuyết phục vào ngày thứ ba, khách truy cập vào trang Facebook của nhà thuyết giáo nhận thấy lời tiên tri đã bị xóa.
Mục sư giàu có được gọi là “nhà tiên tri” đối với nhiều tín đồ của ông.
Ông là một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất ở Nigeria – và nổi tiếng khắp châu Phi, với nhiều chính trị gia hàng đầu trong đàn của ông.
Châu Phi Live: Thông tin thêm về điều này và những câu chuyện khác
Dự đoán bầu cử ở Mỹ được phát trên kênh truyền hình Emmanuel TV của ông Joshua, một cá nhân đã tải lên YouTube .
Một phần của “lời tiên tri” đó đã được đăng trên trang Facebook của nhà thuyết giáo nhưng không còn nữa.
“Mười ngày trước, tôi thấy tổng thống Mỹ với một chiến thắng hẹp … Những gì tôi thẳng thắn nhìn thấy là một phụ nữ,” nó nói.
TB Joshua đang là xu hướng trên Twitter trên khắp Nigeria, Ghana và Nam Phi khi mọi người chia sẻ các meme chọc cười dự đoán của anh.
Mọi người cũng đã đưa đến một mục Facebook mà anh ấy đăng vào thứ Tư để khiếu nại.
Clive Mashiri từ Nam Phi hỏi: “Tại sao lời tiên tri bị xóa? Nếu điều này được người đàn ông của Thiên Chúa thốt ra, tại sao lại xóa nó?”
Mặc dù một số người đã bảo vệ anh ta.
“Tôi sẽ luôn tin vào những lời tiên tri của bạn, thông qua dày và mỏng”, Gugu Mathonsi nói.
Nhiều người tin rằng TB Joshua có sức mạnh siêu nhiên, bao gồm cả chữa bệnh và tiên tri.
Tổng thống quá cố John Atta Mills của Ghana đã nói trong một bài phát biểu tại dịch vụ tạ ơn của TB Joshua sau khi giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử năm 2008 rằng ông đã hỏi ý kiến ​​nhà thuyết giáo thông qua chiến dịch của mình.
Tổng thống Tanzania John Magufuli và cựu lãnh đạo Joyce Banda của Ma-rốc cũng đã tỏ lòng tôn kính ông trong quá khứ.

Video Tb Joshua nói tiên tri vê tổng thống Mỹ
https://www.youtube.com/watch?v=5g2PkRtZmbA&feature=emb_title

TB Joshua nói tổng thống Mỹ 2016 là một người Nữ, ý nói tới bà Hillary Clinton, nhưng kết quả là ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ.

TB Joshua xóa lời tiên tri của mình khỏi trang facebook của ông sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ 2016

Tiếng Anh
Nigerian preacher TB Joshua deletes prophecy of Clinton win
9 November 2016

A prediction by influential Nigerian TV evangelist TB Joshua that Hillary Clinton would win the US presidential election has been removed from his Facebook account.
Mr Joshua told his congregation on Sunday that he “saw” a woman winning.
After Donald Trump convincingly won Tuesday’s vote, visitors to the preacher’s Facebook page noticed the prophecy had been removed.
The wealthy pastor is known as “the prophet” to his many followers.
He is one of Nigeria’s best-known and influential evangelists – and is popular across Africa, with many top politicians among his flock.
Africa Live: More on this and other stories
The US election prediction was broadcast on Mr Joshua’s TV channel Emmanuel TV, which an individual uploaded to YouTube.
A section of that “prophecy” was posted on the preacher’s Facebook page but is no longer available.
“Ten days ago I saw the president of America with a narrow win… What I frankly saw was a woman,” it said.
TB Joshua has been trending on Twitter across Nigeria, Ghana and South Africa as people shared memes poking fun at his prediction.
People have also taken to a Facebook entry he posted on Wednesday to complain.
Clive Mashiri from South Africa asked: “Why was the prophecy deleted? If this was uttered by the man of God, why remove it?”
Though some have defended him.
“I will always believe in your prophesies, through thick and thin,” said South African Gugu Mathonsi.
Many people believe TB Joshua has supernatural powers, which include healing and prophecy.
Ghana’s late President John Atta Mills said in a speech at TB Joshua’s thanksgiving service after winning an election in 2008 that he had consulted the preacher through his campaign.
Tanzanian President John Magufuli and Malawi’s former leader Joyce Banda have also paid homage to him in the past.

Link gốc:
https://www.bbc.com/news/world-africa-37924086

Giấy tờ Panama
Báo Premium Times của Nigeria tuyên bố Joshua đã thành lập một công ty có tên Chillon Consultancy Limited tại Quần đảo Virgin thuộc Anh vào tháng 6 năm 2006, dựa trên các báo cáo xuất phát từ vụ rò rỉ Hồ sơ Panama . Joshua ngay lập tức phủ nhận sự liên quan của mình, tuyên bố trên Facebook, “Tôi không phải là một doanh nhân và không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Những gì Chúa đã cho tôi là quá đủ.” [179]

Tiếng Anh
Panama Papers

Nigeria’s Premium Times newspaper stated that Joshua incorporated a company called Chillon Consultancy Limited in the British Virgin Islands in June 2006, based on reports stemming from the Panama Papers leak. Joshua immediately denied his involvement, stating on Facebook, “I am not a businessman and have no business whatsoever. What God has given me is more than enough.”[179]


HỒ SƠ PANAMA: NHÀ TRUYỀN GIÁO NIGERIA TB JOSHUA PHỦ NHẬN HOẠT ĐỘNG NGOÀI KHƠI

Tạm dịch từ Newsweek.com

Nhà truyền giáo khổng lồ người Nigeria TB Joshua đã mở một công ty ở một thiên đường thuế được biết đến, theo các báo cáo xuất phát từ vụ rò rỉ Panama Papers.

Joshua, một nhà truyền giáo nổi tiếng người Nigeria, được cho là đã thành lập một công ty có tên Chillon Consultancy Limited tại Quần đảo Virgin thuộc Anh vào ngày 20 tháng 6 năm 2006, cùng với vợ Evelyn, Premium Times của Nigeria đưa tin . Các tài liệu thu được từ công ty luật của Panama, Mossack Fonseca, được cho là cho thấy Joshua và vợ của anh ta đều sở hữu một cổ phần bình thường trong công ty, không có sự hiện diện vật lý ở Quần đảo Virgin thuộc Anh nhưng liệt kê địa chỉ của Mossack Fonseca theo thông tin liên hệ của họ.

Hồ sơ Panama tạo thành vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử , với 11,5 triệu tài liệu thuế bị rò rỉ từ Mossack Fonseca cho thấy một số người giàu có và nổi tiếng trên thế giới sử dụng các công ty nước ngoài để che chở sự giàu có của họ. Một số người châu Phi cao cấp đã bị kiểm tra do rò rỉ, bao gồm cả doanh nhân người Nigeria Aliko Dangote xôngwho được Forbes xếp hạng là người giàu nhất châu Phi, ông Kh Khububuse Zuma, cháu trai của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma , và Jaynet Désirée Kabila Kyungu, chị em sinh đôi của nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila .

Có những cách hợp pháp để sử dụng các công ty nước ngoài có trụ sở tại các thiên đường thuế, mặc dù chúng cũng có thể được sử dụng để trốn thuế bất hợp pháp. Quần đảo Virgin thuộc Anh là thiên đường thuế phổ biến nhất được trích dẫn trong các tài liệu của Panama Papers.

Nhà thuyết giáo Nigeria đã đưa ra một tuyên bố chính thức trên trang Facebook của mình vào thứ Hai từ chối bất kỳ liên kết nào với công ty bị cáo buộc. “Tôi không phải là một doanh nhân và không có kinh doanh gì. Những gì Chúa ban cho tôi là quá đủ. Tôi không có gì để làm với Hồ sơ Panama”, Joshua nói trong bản tuyên bố. Nhà thuyết giáo có những người ủng hộ nổi tiếng bao gồm cựu Tổng thống Ghana John Atta Mills và chính trị gia Nam Phi Julius Malema Muffalso đã cáo buộc giới truyền thông sử dụng Hồ sơ Panama “để tấn công những người mà bạn đang tìm kiếm cơ hội để chiến thắng.”

Joshua là người đứng đầu Giáo hội Do Thái của tất cả các quốc gia (SCOAN), nơi thu hút tới 50.000 tín đồ mỗi tuần đến trụ sở chính ở Lagos. Ông tuyên bố đã tiên tri nhiều sự kiện thế giới trước, bao gồm các vụ tấn công vào tháng 11 năm 2015 tại Paris và cái chết của Michael Jackson.

Anh ta và những người được ủy thác khác của SCOAN đang bị xét xử vì tội bất cẩn hình sự sau khi một nhà khách ở Lagos thuộc sở hữu của nhà thờ bị sập vào tháng 9 năm 2014, giết chết ít nhất 115 người người Nam Phi đã tới Nigeria để gặp Joshua. Phiên tòa đã phải chịu nhiều sự chậm trễ do phần lớn là do những thách thức pháp lý của đội quốc phòng Joshua.

Bản tiếng Anh

PANAMA PAPERS: NIGERIAN PREACHER TB JOSHUA DENIES OFFSHORE ACTIVITY
BY CONOR GAFFEY ON 4/13/16 AT 8:06 AM EDT

Nigerian mega preacher TB Joshua opened a company in a known tax haven, according to reports stemming from the Panama Papers leak.

Joshua— a hugely popular Nigerian televangelist —is alleged to have incorporated a company called Chillon Consultancy Limited in the British Virgin Islands on June 20, 2006, along with his wife Evelyn, Nigeria’s Premium Times reported. Documents obtained from Panamanian law firm Mossack Fonseca allegedly show that Joshua and his wife both own one ordinary share each in the company, which has no physical presence in the British Virgin Islands but lists the address of Mossack Fonseca under its contact information.

The Panama Papers constitute the biggest data leak in history, withg 11.5 million tax documents leaked from Mossack Fonseca show how some of the world’s rich and famous use offshore companies to shelter their wealth. A number of high-profile Africans have come under scrutiny as a result of the leak, including Nigerian businessman Aliko Dangote —who is ranked by Forbes as Africa’s richest man—Khulubuse Zuma, the nephew of embattled South African President Jacob Zuma , and Jaynet Désirée Kabila Kyungu, the twin sister of Democratic Republic of Congo leader Joseph Kabila.

There are legitimate ways of using offshore companies based in tax havens, though they can also be used to illegally evade taxation. The British Virgin Islands was the most popular tax haven cited in the Panama Papers documents.

The Nigerian preacher made an official statement on his Facebook page on Monday denying any links with the alleged company. “I am not a businessman and have no business whatsoever. What God has given me is more than enough. I have nothing to do with the Panama Papers,” said Joshua in the statement. The preacher—whose famous backers include former Ghanaian President John Atta Mills and South African politician Julius Malema —also accused the media of using the Panama Papers “to attack those you have been looking for an opportunity to victimize.”

Joshua is the head of the Synagogue Church of All Nations (SCOAN), which reportedly attracts as many as 50,000 worshippers per week to its Lagos headquarters. He claims to have prophesied numerous world events in advance, including the November 2015 attacks in Paris and the death of Michael Jackson.

He and other trustees of SCOAN are due trial for criminal negligence after a Lagos guesthouse owned by the church collapsed in September 2014, killing at least 115 people —mostly South Africans who had traveled to Nigeria to see Joshua. The trial has suffered numerous delays due largely to legal challenges by Joshua’s defense team.

Link gốc:
https://www.newsweek.com/panama-papers-nigerian-preacher-tb-joshua-denies-offshore-activity-447276

Link gốc:
https://en.wikipedia.org/wiki/T._B._Joshua

Joshua tuyên bố virus corona sẻ biết mất khỏi thế giới sau những cơn mưa vào ngày 27 tháng 03 năm 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ktzrAeacMGo

TB Joshua tuyên bố virus corona sẻ chấm dứt ngày 27 tháng 03 năm 2020
https://www.youtube.com/watch?v=qJx6SEU34Tk

Tạm dịch từ BBC New :
Nhà thờ TB Joshua sụp đổ: Trẻ em kiện về cái chết của cha
24 tháng 2 năm 2016

Hai đứa trẻ Nam Phi đang kiện nhà thờ của nhà truyền giáo truyền giáo nổi tiếng TB Joshua sau khi một trong những tòa nhà ở Nigeria bị giết chết vào năm 2014.
Kalambaie wa Kalambaie là một trong số 116 người, trong đó có nhiều người Nam Phi đã chết.
Vào năm 2015, một nhân viên điều tra tại một tòa án ở Lagos đã nói rằng “nhà thờ là có thể phạm tội vì sơ suất hình sự”.
Ông Joshua và nhà thờ của ông đã liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Mục sư cho đến nay không bị buộc tội, nhưng các kỹ sư chịu trách nhiệm cho tòa nhà đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
Hai đứa trẻ, ba và sáu tuổi, đang tìm kiếm ít nhất 520.000 đô la (tương đương 370.000 bảng) tiền bồi thường, cho biết các giấy tờ của tòa án Lagos được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông Nigeria.
Điều này được cho là để bù đắp số tiền mà cha họ dự kiến ​​sẽ cung cấp cho họ cho đến khi ông tròn 70 tuổi.
Luật sư của họ Bolaji Ayorinde nói với BBC rằng ông đã có rất nhiều câu hỏi từ người thân của những người đã chết trong vụ sập tòa nhà về khả năng hành động.
Ông Joshua, được những người theo ông gọi là “nhà tiên tri”, là một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng nhất ở Nigeria và nổi tiếng khắp châu Phi.
Anh đổ lỗi cho sự cố năm 2014 trên một chiếc máy bay nhỏ mà anh cho biết đang đi vòng quanh tòa nhà, đó là một nhà khách nhiều tầng trong một khu phức hợp ở Lagos thuộc Giáo đường Do Thái, Church Of All Nations.
Điều này đã bị bác sĩ điều tra bác bỏ.
Ông Ayorinde nói rằng ông không quan tâm đến việc đảm nhận nhà thuyết giáo nổi tiếng cho rằng “luật pháp coi mọi người là bình đẳng”.

Tiếng Anh:
TB Joshua church collapse: Children sue over father’s death
24 February 2016

Two South African children are suing the church of popular evangelist preacher TB Joshua after the collapse of one of its buildings in Nigeria killed their father in 2014.
Kalambaie wa Kalambaie was one of 116 people, including many South Africans, who died.
In 2015, a coroner in a Lagos court said “the church was culpable because of criminal negligence”.
Mr Joshua and his church have consistently denied any wrongdoing.
The pastor has so far not been charged, but the engineers responsible for the building are facing criminal charges.
Africa Live: BBC news updates
The two children, aged three and six, are looking for at least $520,000 (£370,000) in damages, say Lagos court papers quoted in the Nigerian media.
This is supposed to compensate for the money that their father would have been expected to provide them with until he turned 70.
Their lawyer Bolaji Ayorinde told the BBC that he has had a lot of inquiries from relatives of people who died in the building collapse about the possibility of taking action.
Mr Joshua, referred to by his followers as a “prophet”, is one of Nigeria’s best-known evangelists and is popular across Africa.
He blamed the 2014 incident on a small plane which he said had been circling the building, which was a multi-storey guesthouse in a Lagos compound belonging to the Synagogue, Church Of All Nations.
This was dismissed by the Lagos coroner.
Mr Ayorinde said he was not concerned about taking on the popular preacher arguing that “the law treats everyone as equal”.

Link gốc:
https://www.bbc.com/news/world-africa-35649712

Tạm dịch từ BBC New
Coronavirus: Các nhà thờ lớn của Nigeria điều chỉnh theo khán phòng trống
Bởi Nduka Orjinmo
BBC News, Lagos

Khán phòng của các nhà thờ lớn của Nigeria trống rỗng và cổng của họ đóng cửa vì họ buộc phải tuân theo lệnh cấm của chính phủ đối với các cuộc tụ họp lớn để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.
Nhưng nó không chỉ đe dọa, mà còn buộc và bắt giữ để thông điệp vượt qua.
Trong một số trường hợp, những người chịu trách nhiệm làm cho các nhà thờ đóng sập cánh cửa của họ để chuyển sang thánh thư.
“Tôi có thể sử dụng những lời của [Tiên tri] Mordechai: ‘Trong thời gian như thế này, chúng tôi sẽ làm những gì phù hợp’,” lãnh đạo một đội thi hành án ở thủ đô Abuja nói khi ông bắt một mục sư trước hội chúng của mình .
Mặc quần áo màu đen, anh ta có một cổ áo mà anh ta sẽ truyền cho một nhà thuyết giáo với giọng nói baritone và phép thuật của mình.
Mục sư mà ông dẫn ra khỏi nhà thờ, mặc một bộ đồ màu đỏ tía, giày đen bóng và với mái tóc phát sáng dưới ánh mặt trời, trông giống như nhiều người hiện đang lãnh đạo các hội thánh lớn ở quốc gia Tây Phi này.
Những nhà thuyết giáo này đã thay đổi bộ mặt Kitô giáo ở Nigeria – với những bài giảng truyền giáo, những lời tiên tri và những lời hứa về phép lạ.

Thuyết âm mưu

Một trong những người nổi tiếng nhất trong số này là TB Joshua, người tháng trước tuyên bố là người được truyền cảm hứng từ thần thánh, dự đoán rằng đại dịch coronavirus sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 3, vài ngày trước khi khóa máy ở các bang Lagos, Ogun và thủ đô, Abuja.
“Đến cuối tháng này, dù chúng ta có thích hay không, bất kể loại thuốc họ có thể sản xuất để chữa bệnh là gì, nó sẽ đi theo cách của nó”, ông nói để vỗ tay từ hội chúng của mình.
Khi 27 tháng 3 trôi qua, nhà truyền giáo truyền hình thấy mình bị chế giễu vì “tiên tri giả”.
Nhưng anh ta đã tự bảo vệ mình – một lần nữa để cổ vũ những người thờ phượng – bằng cách nói: “Ý tôi là virus sẽ bị chặn ở nơi nó bắt đầu, và ở Vũ Hán, nó đã dừng lại.”
Các mục sư khác đã bị buộc tội bay vào mặt chính quyền và truyền bá tin tức giả mạo, cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.
Tranh cãi lớn nhất đã được gây ra bởi mục sư của Đại sứ quán Christ, Chris Oyakhilome, người trong một bài đăng video bị virus, đã liên kết virus với mạng 5G và cho rằng đó là một phần của âm mưu tạo ra “trật tự thế giới mới”.
Những quan điểm như vậy đã bị các nhà khoa học lên án rộng rãi , họ cho rằng ý tưởng về mối liên hệ giữa Covid-19 và 5G là “rác hoàn toàn” và không thể về mặt sinh học.

Tiếng Anh

Coronavirus: Nigeria’s mega churches adjust to empty auditoriums
By Nduka Orjinmo
BBC News, Lagos

The auditoriums of Nigeria’s mega churches are empty and their gates are shut as they are forced to observe a government ban on large gatherings to halt the spread of coronavirus.
But it took not only threats, but force and arrests for the message to get across.
In some cases those in charge of making the churches bolt their doors turned to the scriptures.
“May I use the words of [Prophet] Mordechai: ‘For such as time as this we do what is appropriate,'” said the leader of an enforcing team in the capital, Abuja, as he arrested a pastor in front of his congregation.
Dressed all in black, had he had a collar he would have passed for a preacher with his baritone voice and gesticulations.
The pastor he led out of the church, sporting a burgundy-coloured suit, shiny black shoes and with hair that glowed in the sun, looked like many of those who now lead huge congregations in the West African nation.
These preachers have changed the face of Christianity in Nigeria – with their evangelical sermons, prophecies and promises of miracles.

Conspiracy theories

One of the most famous of these is TB Joshua, who last month claimed to be divinely inspired, predicting that the coronavirus pandemic would be over by 27 March, several days before a lockdown was imposed on the states of Lagos, Ogun and the capital, Abuja.
“By the end of this month, whether we like it or not, no matter the medicine they might have produced to cure whatever, it will go the way it came,” he said to applause from his congregation.
When 27 March passed the TV evangelist found himself mocked for his “false prophesy”.
But he defended himself – once again to cheers from worshippers – by saying: “What I meant was that the virus would be halted where it began, and in Wuhan it has stopped.”
Other pastors have been accused of flying in the face of the authorities and spreading fake news, impeding efforts to stop the spread of coronavirus.
The biggest controversy has been caused by Christ Embassy pastor Chris Oyakhilome, who in a video post that went viral, linked the virus to 5G networks and alleged that it was part of a plot to create a “new world order”.
Such views have been widely condemned by scientists, who say the idea of a connection between Covid-19 and 5G is “complete rubbish” and biologically impossible.

Link gốc:
https://www.bbc.com/news/world-africa-52189785

Tạm dịch từ trang zambiawatchdog:
TB Joshua đã đề cập đến lời tiên tri đã bị thất bại của mình, trong đó ông tuyên bố đại dịch coronavirus sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 3 năm 2020.
Nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết Chúa Thánh Thần đã ban cho ông lời tiên tri sai lầm rằng đại dịch sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 3, tờ Daily Sun đưa tin.
Trong một cuộc phỏng vấn trên TV của chính mình, Emmanual TV, nhà thuyết giáo đã nói lên lời tiên tri sai lầm của mình và nói; Tôi không phải là một chính trị gia, tôi chỉ cần đưa cho bạn thông điệp như Linh đã đưa nó cho tôi.
Trong khi đó, Joshua cũng tuyên bố COVID-19 là một thất bại trong công nghệ tiên tiến bổ sung nhiên liệu cho các thuyết âm mưu của COVID-19 5G đã vượt qua thế giới.

Tiếng Anh :
TB Joshua has addressed his botched prophesy in which he claimed the Coronavirus pandemic would end on 27 March 2020.
The religious leader said the Holy Spirit gave him the false prophecy that the pandemic would end on 27 March, The Daily Sun reports.
During an interview on his own TV, Emmanual TV the preacher addressed his false prophecy and said; I am not a politician, I just have to give you the message as the Spirit gave it to me.
Meanwhile, Joshua has also claimed COVID-19 is a failure in advanced technology adding fuel to the COVID-19 5G conspiracy theories that have overtaken the world.

Link gốc:
https://www.zambiawatchdog.com/god-the-spirit-misled-me-says-prophet-joshua/?

Lời tiên tri Sai của Tb Joshua về bệnh dịch

Lời tiên tri của TB Joshua coronavirus dưới ánh đèn sân khấu

Tạm dịch từ Newsday

Nhà thuyết giáo nổi tiếng ở Nigeria, uy tín của TB Joshua có thể được đưa ra, vì ông dự đoán rằng coronavirus mới có thể sắp kết thúc vào thứ Sáu, nhưng vẫn chưa có thuốc chủng ngừa hay thuốc chữa khỏi.

TB Joshua, lãnh đạo của Giáo hội Do Thái của tất cả các quốc gia, đã nói với các giáo dân vào ngày 15 tháng 3 rằng coronavirus, còn được gọi là COVID-19, sẽ tự biến mất vào ngày 27 tháng 3.

Tôi đã ra mắt vào đầu năm nay và nói rằng năm ngoái sẽ kết thúc vào tháng 3 và năm nay sẽ tiếp tục rất đáng sợ cho đến tháng này [tháng 3].

Tháng này, ngày 27, nó sẽ kết thúc. Đến cuối tháng này, dù chúng ta có thích hay không – bất kể loại thuốc họ có thể đã sản xuất để chữa bất cứ thứ gì, nó sẽ đi theo cách mà nó đã đến.

Nếu nó không phải là một loại thuốc mang nó ra thế giới, y học không thể lấy nó ra. Nó sẽ đi theo cách nó đã đến, anh ấy được trích dẫn như đã nói.

TB Joshua cũng cho biết sẽ mưa ở Trung Quốc và điều đó sẽ quét sạch virus.

Từ hôm qua, khi Chúa mang mặc khải về mưa và cơn mưa này sẽ quét sạch bệnh dịch coronavirus, tôi đã cầu xin Chúa làm cho điều này xảy ra ở nơi coronavirus bắt đầu là Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngay bây giờ, trời đang mưa ở Vũ Hán, Trung Quốc. Mục đích của cơn mưa này là để quét sạch dịch bệnh có tên coronavirus này và nó sẽ tiếp tục cho đến cuối tuần này.

Cho dù bạn có tiếp xúc với mưa hay không thì cũng không thành vấn đề. Chúa nói với tôi rằng trời sẽ mưa và trời đang mưa. Vinh quang cho Chúa, anh đã giảng .

Trung Quốc đã thành công với việc kiềm chế sự lây lan của virus, mặc dù có báo cáo về năm trường hợp nhiễm mới.

Trớ trêu thay, TB Joshua đã hủy dịch vụ vào Chủ nhật tại nhà thờ của mình nhờ coronavirus.

TB Joshua nổi tiếng vì đưa ra dự đoán về các sự kiện thế giới, mặc dù những người hoài nghi chỉ ra rằng anh ta thường sai.

Ông có một lượng lớn người theo dõi ở Zimbabwe, nơi các chính trị gia thường đưa người đến Nigeria để tham dự các cuộc họp mặt của ông.

Bản tiếng Anh

TB Joshua coronavirus prophecy under the spotlight

Famed Nigerian preacher, TB Joshua’s credibility could be on the line, as he predicted that the novel coronavirus could be coming to an end on Friday, yet no vaccine or cure is in sight.

TB Joshua, leader of the Synagogue Church of all Nations, told congregants on March 15 that the coronavirus, also known as COVID-19, will go away by itself on March 27.

“I came out at the beginning of this year saying last year will end in March and the year will continue to be very fearful till this month [March].

“This month, 27th, it will be over. By the end of this month, whether we like it or not – no matter the medicine they might have produced to cure whatever, it will go the way it came.

“If it is not a medicine that brought this to the world, medicine cannot take it out. It will go the way it came,” he was quoted as having said.

TB Joshua also said it would rain in China and that would wipe away the virus.

“Since yesterday, when the Lord brought the revelation about the rain and that this rain would wipe away the epidemic coronavirus, I asked the Lord to make this happen in the place where the coronavirus started which is Wuhan, China.

“Right now, it is raining in Wuhan, China. The purpose of this rain is to wipe out this epidemic called coronavirus and it will continue till the end of this week.

“Whether you come in contact with the rain or not, it does not matter. The Lord said to me that it will rain and it is raining. Glory be to God,” he preached.

China has had success with curbing the spread of the virus, although there are reports of five new infections.

Ironically, TB Joshua has cancelled Sunday service at his church thanks to the coronavirus.

TB Joshua is famed for making predictions about world events, although sceptics point out that he is often wrong.

He has a massive following in Zimbabwe, where politicians usually make the beeline to Nigeria to attend his gatherings.

TB Joshua coronavirus prophecy under the spotlight

Tạm dịch từ BBC New

Nhà thờ TB Joshua sụp đổ: Người Nam Phi có ý định khởi kiện
25 tháng 9 năm 2014

Hai người Nam Phi mất người thân khi một nhà nghỉ tại nhà thờ ở Lagos sụp đổ đã nói với BBC rằng họ có ý định kiện nhà truyền giáo người Nigeria TB Joshua.

Hai người đàn ông, cả hai đã mất chị em trong vụ sụp đổ, đang kêu gọi nhiều gia đình đến với nhau trong việc đưa ra một trường hợp chống lại nhà thuyết giáo.

Ít nhất 115 người, trong đó có 84 người Nam Phi, đã chết khi tòa nhà nhiều tầng bị sập vào đầu tháng này.

Chính quyền nói rằng nó có nhiều tầng hơn nền tảng của nó có thể nắm giữ.

‘Không có tin tức’
Vào Chủ nhật, ông Joshua, một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng nhất Nigeria và nổi tiếng khắp châu Phi, đã công bố kế hoạch du lịch tới Nam Phi để thăm gia đình của người quá cố.

Các nhân viên khẩn cấp cho rằng họ đã bị ngăn không tham gia giải cứu, chỉ được tiếp cận đầy đủ vào địa điểm này vào chiều Chủ nhật – những lời buộc tội bị từ chối bởi Giáo đường Do Thái Joshua, Giáo hội của tất cả các quốc gia (SCOAN).

Tôi hiểu rằng một số gia đình sợ phải nhận ai đó là người đưa tin của Chúa và tôi không trách họ nhưng tôi sẽ làm điều này
Thanduxolo Doro, người em gái đã chết trong vụ sập nhà ở Lagos

Thanduxolo Doro và Mpho Molebatsi đã đợi ở sân bay OR Tambo của Johannesburg trong nhiều ngày sau khi sụp đổ vì tin tức về chị em của họ, những người đã đến thăm SCOAN.

Cả hai gia đình đã nghe tin từ người thân của họ hàng giờ trước khi vụ sập, xảy ra vào khoảng 13:50 giờ địa phương (12.50 GMT) vào thứ Sáu ngày 12 tháng 9.

“Không phải là tòa nhà bị sập, mà là những gì đã được thực hiện sau vụ sập – chúng tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ nhà thờ”, ông Doro, người chị Vathiswa Madikiza qua đời, nói với BBC.

“Khi tôi liên lạc với họ, họ sẽ không cho tôi biết bất cứ điều gì. Chúng tôi đã thấy các báo cáo rằng nhân viên cấp cứu ban đầu bị từ chối truy cập, quyền truy cập có thể cứu được mạng sống. Các hành động của nhà thờ sau vụ việc rất đáng nói”, ông nói.

Trong một bức thư ngỏ được đăng trên tờ Star của Nam Phi, ông Doro kêu gọi nhiều gia đình khởi kiện ông Joshua .

“Tôi cần phải làm điều này cho cô ấy. Ngay cả khi tôi đứng một mình, tôi quyết tâm thấy rằng một cái gì đó đã được thực hiện”, ông nói với BBC.

“Tôi hiểu rằng một số gia đình sợ phải nhận ai đó là người đưa tin của Chúa và tôi không đổ lỗi cho họ nhưng tôi sẽ làm điều này.”

Ông Doro nói rằng ông đã được các quan chức Nam Phi thông báo về cái chết của em gái mình trong tuần này, nhưng phải chờ kết quả xét nghiệm DNA trước khi cơ thể cô có thể được hồi hương để chôn cất.

Ông nói với BBC rằng ông đã nói chuyện với hai gia đình, những người rất muốn tham gia cùng ông kiện ông Joshua, nhưng không có kế hoạch cụ thể nào được thực hiện.

Anh ta đã không liên lạc với ông Molebatsi, người chị Hlubi Molebatsi cũng bị giết.

Ông Molebatsi nói rằng ông đã liên lạc với các luật sư của mình.

“Tôi đã nói chuyện với các gia đình khác nhưng điều đó thật khó khăn vì đây là thời gian để tang. Tôi muốn thấy các gia đình nhận được một cái gì đó từ nhà thờ vì một số người đã chết là trụ cột gia đình”, ông nói với BBC.

Khoảng 25 người sống sót sau vụ sụp đổ đang tiếp tục được chăm sóc y tế sau khi trở về Nam Phi.

Các quan chức cho biết 16 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, với một số người bị cắt cụt chân tay và các biến chứng khác.

Tiếng Anh

TB Joshua church collapse: South Africans intend to sue
25 September 2014

Two South Africans who lost relatives when a church hostel in Lagos collapsed have told the BBC they intend to sue Nigerian evangelist TB Joshua.

The two men, who both lost sisters in the collapse, are appealing for more families to come together in bringing a case against the preacher.

At least 115 people, including 84 South Africans, died when the multi-storey building fell down earlier this month.

The authorities say it had more floors than its foundation could hold.

‘No news’
On Sunday, Mr Joshua, who is one of Nigeria’s best-known evangelists and is popular across Africa, announced plans to travel to South Africa to visit the families of the deceased.

Emergency workers allege they were prevented from participating in the rescue, only gaining full access to the site on Sunday afternoon – accusations denied by Pastor Joshua’s Synagogue, Church of All Nations (SCOAN).

I understand that some families are afraid to take on someone who purports to be God’s messenger and I don’t blame them but I will do this
Thanduxolo Doro, whose sister died in the Lagos collapse

Thanduxolo Doro and Mpho Molebatsi waited at Johannesburg’s OR Tambo airport for days after the collapse for news of their sisters, who had been visiting SCOAN.

Both families had last heard from their relatives hours before the collapse, which happened at about 13:50 local time (12.50 GMT) on Friday 12 September.

“It is not that the building collapsed, rather what was done after the collapse – we didn’t get any news from the church,” Mr Doro, whose sister Vathiswa Madikiza died, told the BBC.

“When I contacted them they wouldn’t tell me anything. We saw reports that emergency workers were denied access initially, access that could have saved lives. The actions of the church after the incident are very telling,” he said.

In an open letter published in South Africa’s Star newspaper, Mr Doro called on more families to sue Mr Joshua.

“I need to do this for her. Even if I stand alone, I am determined to see that something is done,” he told the BBC.

“I understand that some families are afraid to take on someone who purports to be God’s messenger and I don’t blame them but I will do this.”

Mr Doro says he was informed by South African officials about his sister’s death this week, but has to wait for the results of DNA tests before her body can be repatriated for burial.

He told the BBC that he had spoken to two families who were eager to join him in suing Mr Joshua, but no concrete plans had been made.

He has not been in contact with Mr Molebatsi, whose sister Hlubi Molebatsi was also killed.

Mr Molebatsi says he has contacted his lawyers.

“I have spoken to other families but it has been difficult because this is a time of mourning. I would like to see families get something from the church as some of the people who died were breadwinners,” he told the BBC.

Some 25 survivors of the collapse are continuing to receive medical care following their return to South Africa.

Officials say 16 of the wounded are in critical condition, with some having had limbs amputated and other complications.

Link gốc:
https://www.bbc.com/news/world-africa-29364186

Tạm dịch BBC new

Ghana giẫm đạp giết chết bốn người tại nhà thờ của TB Joshua
20 tháng 5 năm 2013

Cảnh sát nói rằng họ bị choáng ngợp bởi đám đông lớn khi một vụ giẫm đạp giết chết bốn người tại một nhà thờ ở thủ đô Accra của Ghana vào Chủ nhật.

Hàng ngàn người đổ về nhà thờ Tin lành vì “nước thánh” mà họ tin là có khả năng chữa bệnh, dẫn đến tan nát.

“Tất cả chúng tôi đều bị bất ngờ. Không ai biết đám đông sẽ rất lớn”, phát ngôn viên cảnh sát Freeman Tetteh nói.

Nhà thờ được điều hành bởi nhà truyền giáo nổi tiếng người Nigeria TB Joshua.

Ông là một trong những giáo sĩ truyền giáo giàu có và nổi tiếng nhất ở châu Phi và Giáo hội Do Thái của tất cả các quốc gia tuyên bố nó có thể thực hiện phép lạ, như chữa mù.

‘Bị tàn phá’
Mọi người từ phía sau, họ đẩy … và họ ngã vào chúng tôi
Gertrude Sumbamala, Người sống sót
Ông Tetteh nói với chương trình Newsday của BBC rằng có một đám đông lớn hơn dự kiến ​​tại dịch vụ sau khi các quan chức nhà thờ tuyên bố rằng “nước thánh” sẽ được trao cho những người thờ phượng.

“Nhà thờ cũng bị bất ngờ … Không ai có thể phân chia trách nhiệm [ở giai đoạn này],” ông nói.

“Chúng tôi cần điều tra và thiết lập trách nhiệm.”

Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện, ông Tetteh nói.

Vụ giẫm đạp diễn ra khi những người ở phía sau nhà thờ bắt đầu đẩy để đến lễ đường, hãng tin AFP đưa tin.

“Đám đông đã tăng vọt về phía trước và trở nên mất kiểm soát”, ông Tetteh nói với BBC.

Một tín đồ, Gertrude Sumbamala nói rằng cô đã bị gãy chân sau khi bị cuốn vào vụ giẫm đạp, báo cáo của AFP.

Mọi người từ phía sau, họ đẩy … và họ ngã vào chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã bị đánh bại bởi rất nhiều lực lượng“, bà Sumbamala được trích dẫn.

Rev Sam McCaanan của nhà thờ nói với đài phát thanh địa phương Citi News rằng vụ giẫm đạp là đáng tiếc.

“Chúng tôi bị tàn phá, điều đó thật đáng tiếc và chúng tôi rất xin lỗi”, ông được trích dẫn.

Tiếng Anh:

Ghana stampede kills four at TB Joshua’s church
20 May 2013

Police say they were overwhelmed by the large crowd when a stampede killed four people at a church in Ghana’s capital, Accra, on Sunday.

Thousands of people flocked to the evangelical church for “holy water”, which they believed had healing powers, leading to the crush.

“All of us were caught by surprise. No-one knew the crowd will be so huge,” said police spokesman Freeman Tetteh.

The church is run by prominent Nigerian preacher TB Joshua.

He is one of the wealthiest and most popular evangelical clerics in Africa and his Synagogue Church of All Nations claims it can perform miracles, such as curing blindness.

‘Devastated’
People from the back, they pushed… and they fell on us
Gertrude Sumbamala, Survivor
Mr Tetteh told the BBC’s Newsday programme there was a larger than expected crowd at the service after church officials announced that “holy water” would be given to worshippers.

“The church was also caught by surprise… Nobody can apportion blame [at this stage],” he said.

“We need to investigate and establish responsibility.”

Some of the wounded were in a critical condition in hospital, Mr Tetteh said.

The stampede took place when people at the back of the church began to push to get to the altar, AFP news agency reports.

“The crowd surged forward and became uncontrollable,” Mr Tetteh told the BBC.

One worshipper, Gertrude Sumbamala said she had suffered a broken leg after being caught up in the stampede, AFP reports.

“People from the back, they pushed… and they fell on us. So we were battered by a lot of forces,” Ms Sumbamala is quoted as saying.

The church’s Rev Sam McCaanan told local radio station Citi News that the stampede was regrettable.

“We are devastated, it’s very unfortunate and we are very sorry,” he is quoted as saying.

Link gốc:
https://www.bbc.com/news/world-africa-22595573

Kinh thánh sách Giê-rê-mi đoạn 29 : 8-9 nói chúng ta đừng để cho tiên tri giả lừa dối.
8 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi; cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy. 9 Vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó.

Kết quả của việc nhơn Danh Chúa nói tiên tri giả dối:
Gie 29:21
Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về A-háp, con trai Cô-la-gia, và về Sê-đê-kia, con trai Ma-a-sê-gia, là những kẻ nhân danh ta nói tiên tri giả dối: Nầy, ta sẽ phó chúng nó trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, người sẽ giết chúng nó trước mắt các ngươi.

Kinh thánh nói chúng ta phải ” coi chừng ” tiên tri giả
Mat 7:15
Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

Tiên tri giả sẻ nổi lên làm phép lạ, dấu lạ
Mac 13:22
Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn.

Tiên tri giả cũng làm phép lạ được nhé
Khải huyền 19:20
Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.

Kết quả của tiên tri giả được tìm thấy trong sách Khải huyền 20:10
” Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”

Nhiều người cứ nói tiên tri Giả hay Thật thì để cho Chúa phán xét, còn mình thì không có ý kiến. Đó là sai, họ chưa từng học Kinh thánh, xin xem câu Kinh thánh này nhé ” Trong IGiăng 4:1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ”

Trả lời về cách những người bệnh vực TB Joshua khi trích dẫn 1Cô-rinh-tô 13:9, về ” nói tiên tri chưa trọn vẹn” bênh vực cho việc ông nói sai nhiều lần.

Kinh thánh 1Cô-rinh-tô chương 13

Chương 13
Sự yêu thương

1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.

8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. 9 Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10 song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11 Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12 Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.
13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.

Thoạt nhìn chúng ta bối rối khi họ trích dẫn câu này này ” Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn ”

Chúng ta cùng xem xét.

Chú ý câu ” Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết”

và câu này ” ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy ”

Chúng ta biết rằng ơn nói tiên tri là Chúa bày tỏ cho chúng ta biết trước nhiều điều về tương lai, của một con người nào đó, của một vấn đề nào đó.

Rỏ ràng là Chúa không bày tỏ cho chúng ta ” biết hết ” mọi sự về tương lai của tất cả vấn đề. Nên Phao-lô nói ” tôi chưa biết hết “.

Vì chưa biết hết nên không thể nói tiên tri hết được, vậy thì câu ” nói tiên tri chưa trọn vẹn” nó nằm ở đây.

Làm rỏ hơn.

Khi Chúa không bày tỏ cho tiên tri biết hết mọi việc thì người tiên tri chỉ có thể nói tiên tri trong phạm vi hay những điều mà Chúa bày tỏ mà thôi.

Nên người tiên tri cơ bản không thể nói điều mình không được biết, đó câu giải cho câu ” nói tiên tri chưa trọn vẹn.

Như vậy là quá rõ ràng.

Chúng ta quay về với trường hợp của 2 lời tiên tri Sai của TB Joshua .

1. Nói tiên tri về Tổng thống Mỹ 2016.

Ống nói Chúa bày tỏ cho tôi biết rằng đó là một người Nữ . ý nói bà Hillary Clinton đang tranh cử với ông Donald Trump .

Vậy, điều này Chúa bày rỏ cho ông biết trước về tương lại của tổng thống Mỹ 2016.

Suy ra:

Chúa bày tỏ, Chúa phán với TB Joshua về tương lai về Tổng thống Mỹ 2016, và Tb Joshua nói ra những gì ông được Chúa bày tỏ.

Như chúng ta đã nói, tiên tri chỉ biết về tương lai của một vấn đề sự kiện nào đó khi Chúa bày tỏ cho họ biết.

Vậy thì Tb Joshua được Chúa bày tỏ và nói ra, như chính Chúa nói qua tiên tri.

Suy ra:

Tb Joshua nói mà không xảy ra là do Chúa không bày rỏ cho ông biết điều này, vậy ông nói theo phán đoán của mình.

Đó là Sai, vì tiên tri không được phép nói bất cứ điều gì mà Chúa không bày tỏ.

Việc này là lỗi do Tb Joshua kêu ngạo nói điều Chúa không có phán, không liên quan đến Chúa.

Và ông làm Danh Chúa bị nói phạm đến, với tội này Chúa phạt tiên tri Tb Joshua phải chết.

” Kinh thánh – Phục truyền luật lệ kỳ 18: 20 – 22
Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.”

Lời tiên tri thứ 2 khi nào rãnh Tòng viết tiếp…, thanks!

Trả lời về những người bênh vực TB Joshua chụp mũ Tòng Xét đoán ông ta.

Chúng ta làm rỏ hai từ Xét đoán là gì.

Xét đoán là xét xử tội lỗi, hay sự công bình của ai đó và thi hành.

1. Chúa có quyền Xét đoán dựa trên luật pháp của Ngài.

Kinh thánh sách Ê-sai 11:4

Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác..

Kinh thánh sách Giê-rê-mi 1:16
Ta sẽ rao sự xét đoán ta nghịch cùng chúng nó, vì điều ác chúng nó đã làm; bởi chưng chúng nó đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, và thờ lạy việc tay mình làm ra.

Kinh thánh sách Ê-chê-chi -ên 36:19

Ta đã làm tan tác chúng nó trong các dân, và chúng nó đã bị rải ra trong nhiều nước; ta đã xét đoán chúng nó theo đường lối và việc làm.

Kinh thánh sách Thi thiên 96:10

Hãy nói giữa các nước rằng: Đức Giê-hô-va cai trị:
Thế gian cũng được lập vững bền, không thể rúng động.
Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân.

Kinh thánh sách 2 Sa-mu-ên 6:22-23
22 Nếu ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình, và người ta bắt nó phải thề, nếu nó đến thề ở trước bàn thờ của Chúa tại trong đền nầy, 23 thì xin Chúa từ trên trời hãy nghe, thi hành, và xét đoán tôi tớ Chúa, mà báo trả kẻ ác tùy việc nó làm, khiến tội nó đổ lại trên đầu nó, xưng công bình cho người công bình, và thưởng người tùy sự công bình của người.

2. Vua và các quan trưởng có quyền xét đoán dân sự

Kinh thánh sách 2 Sử ký 1:11

Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta; vả, vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có, của cải, tôn vinh, hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình, để xét đoán dân sự ta,

Kinh thánh sách Phục truyền luật lệ ký 1:16

Trong lúc đó, ta ra lịnh cho những quan xét các ngươi rằng: Hãy nghe anh em các ngươi, và lấy công bình mà xét đoán sự tranh tụng của mỗi người với anh em mình, hay là với khách ngoại bang ở cùng người.

Như vậy chúng ta thấy Chúa có quyền xét đoán, vua và các quan trưởng có quyền xét đoán dân sự theo luật pháp.

Chúng ta xem trường hợp của TB Joshua

TB Joshua nói tiên tri Sai 2 lần, 1 là nói về bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, 2 là virus corona hay covy19 biến mất khỏi thế giới vào ngày 27- 03 – 2020 vừa qua.

Mức độ của lời tiên tri là bao trùm cả thế giới hơn 7 tỷ người.

Sau khi 2 lời tiên tri này không ứng nghiệm thì Danh Chúa bị nói phạm đến trên khắp thế giới, còn TB Joshua thì bị coi là tiên tri Giả.

Chúng ta xem xét Kinh thánh nói gì về trường hợp này:

Kinh thánh – Phục truyền luật lệ kỳ 18: 20 – 22
Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.

21 Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? 22 Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.

Chúng ta thấy rỏ rằng, nếu lời tiên tri không ứng nghiệm là do Chúa không có Phán, và TB Joshua nói theo Ý riêng của mình.

Chú ý câu:

” Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết ”

Đây là sự Phán Xét, Xét Đoán của Chúa cho tiên tri Giả nhơn Danh Chúa nói theo Ý riêng của mình.

Tiên tri phải ” chết “!

Như vậy suy ra, Chúa Xét đoán tiên tri Giả TB Joshua và Kinh thánh Xét đoán TB Joshua.

Như đã thấy từ đầu Tòng trích dẫn câu Kinh thánh – Phục truyền luật lệ kỳ 18: 20 – 22, và Kinh thánh Xét đoán ông ta.

Như vậy suy ra, Đức Chúa Trời, Kinh thánh và TB Joshua.

Tòng không có liên quan hay dự phần gì trong việc này.
Có chăng là Tòng trích dẫn Kinh thánh và các bằng chứng liên quan mà thôi.

Tại sao phải ” trích dẫn Kinh thánh và các bằng chứng liên quan “?

Đó là vì Kinh thánh nói chúng ta đừng để tiên tri Giả dụ dỗ, phĩnh gạt, lừa đảo:

Nếu Tòng không trích dẫn Kinh thánh và các bằng chứng liên quan, thì làm sao biết tiên tri nào là Già hay Thật.

Kinh thánh sách Giê-rê-mi đoạn 29 : 8-9 nói chúng ta đừng để cho tiên tri giả lừa dối.

8 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi; cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy. 9 Vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó.

Kinh thánh nói chúng ta phải ” coi chừng ” tiên tri giả
Mat 7:15

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

Phát hiện tiên tri Giả và thông báo cho mọi người biết là trách nhiệm của người tin Chúa.

Kinh thánh sách Ê-xê-chi ên đoạn 33 câu 8

8 Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! Nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 9 Nếu, trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình.

Tham khảo thêm về tiên tri Giả.

Các tiên tri giả
Kinh thánh sách Ê-xê-chi-ên đoạn 13 câu 1 tới 23

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vầy: 2 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng các tiên tri của Y-sơ-ra-ên, là những kẻ đương nói tiên tri, và hãy bảo cho những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. 3 Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn cho những tiên tri dại dột, theo thần riêng mình, mà chưa từng thấy gì cả. 4 Hỡi Y-sơ-ra-ên, các tiên tri ngươi cũng như những con cáo trong chốn hoang vu! 5 Các ngươi chưa lên nơi phá tan, và không xây tường cho nhà Y-sơ-ra-ên, đặng đứng vững trong cơn chiến trận nơi ngày Đức Giê-hô-va. 6 Chúng nó đã thấy sự phỉnh phờ, và sự bói khoa giả dối. Chúng nó nói rằng: Đức Giê-hô-va phán, – song Đức Giê-hô-va đã không sai chúng nó, – và chúng nó khiến người ta mong cho lời mình được ứng nghiệm. 7 Khi ta chưa từng phán mà các ngươi nói rằng: Đức Giê-hô-va có phán, vậy các ngươi há chẳng thấy sự hiện thấy phỉnh phờ và nói sự bói khoa giả dối, hay sao?

8 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va có phán như vầy: Vì các ngươi nói những lời giả dối, thấy những sự phỉnh phờ, nầy, ta nghịch cùng các ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 9 Tay ta sẽ nghịch cùng những tiên tri thấy sự hiện thấy phỉnh phờ, bói những sự giả dối. Chúng nó sẽ không dự vào hội bàn dân ta nữa, không được ghi vào sổ nhà Y-sơ-ra-ên nữa, và không vào trong đất của Y-sơ-ra-ên; các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. 10 Thật vậy, bởi chúng nó lừa dối dân ta mà rằng: Bình an; mà chẳng có bình an chi hết. Khi có ai xây tường, nầy, chúng nó trét vôi chưa sùi bọt lên! 11 Hãy nói cùng những kẻ trét vôi chưa sùi bọt rằng tường ấy sẽ xiêu đổ. mưa to sẽ xảy đến. Hỡi mưa đá lớn, bay sẽ sa xuống; và gió bão sẽ xé rách nó. 12 Nầy, khi tường sụp xuống, người ta há chẳng nói cùng các ngươi rằng: Chớ nào vôi mà các ngươi đã trét trên tường ở đâu?

13 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ nhân giận khiến gió bão xé rách nó; ta sẽ nhân cơn thạnh nộ sai mưa dầm đến, và nhân sự tức giận sai mưa đá lớn phá diệt nó. 14 Cũng vậy, ta sẽ dỡ cái tường mà các ngươi đã trét vôi chưa sùi bọt, xô nó suốt đất, đến nỗi chân nền bày ra. Tường sẽ đổ, các ngươi sẽ bị diệt giữa nó, và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. 15 Ta sẽ làm trọn cơn giận nghịch cùng tường và kẻ trét vôi chưa sùi bọt như vậy; và ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Tường chẳng còn nữa, kẻ trét vôi cũng vậy; 16 tức là các tiên tri của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem, xem sự hiện thấy bình an cho thành ấy, mà không có bình an, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

17 Hỡi con người, ngươi khá xây mặt nghịch cùng các con gái của dân ngươi, là những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình; và ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. 18 Bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn cho những đàn bà vì mọi cùi tay may gối, và y theo tầm thước mà làm khăn cho đầu, để săn linh hồn. Ủa kìa! Các ngươi muốn săn linh hồn dân ta, và giữ linh hồn nó để làm lợi cho mình hay sao? 19 Các ngươi vì mấy nhắm mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta, các ngươi nói dối dân ta, là kẻ nghe lời dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ không đáng chết, cho sống những kẻ không đáng sống. 20 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta ghét những cái gối của các ngươi, vì bởi đó các ngươi săn linh hồn như đánh bẫy chim; ta sẽ xé ra khỏi cánh tay các ngươi, và thả linh hồn mà các ngươi đã săn, như chim bay đi. 21 Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi, cứu dân ta ra khỏi tay các ngươi, chúng nó sẽ không ở trong tay các ngươi để bị săn nữa; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 22 Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống, 23 vì cớ đó, các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ, và không bói khoa nữa. ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Nói sai về virus Corona biến mất khỏi thế giới ngày 27- 03 – 2020

https://www.bbc.com/news/world-africa-52189785

Nói sai về tổng thống Mỹ 2016
https://www.bbc.com/news/world-africa-37924086

Nhà thờ Tb Joshua bị sập năm 2014 giết chết 116 người nhưng Tb Joshua không biết.
https://www.bbc.com/news/world-africa-35649712

 

05 đại tội mà tiên tri giả TB Joshua phạm đang chờ Chúa phán xét

 1. Nói phạm đến Đức Thánh Linh

  TB Joshua nói: ” Chúa Thánh Linh đã nói dối tôi…

 2. Hiếp dâm trẻ em, phụ nữ

  TB JOSHUA thích hiếp dâm các cô gái trẻ trong nhà…

  TB Joshua bị buột tội hiếp dâm các cô gái trẻ

  Hai cô bé kiện Tb Joshua tội hiếp dâm lên tòa…

  Bị Tb Joshua giam cầm hãm hiếp suốt 14 năm trong…

  TB Joshua – Các trường hợp lạm dụng tình dục?

  Bằng chứng về các vụ hiếp dâm tại nhà thờ Tb…

  Xác nhận thêm về lạm dụng tình dục tại SCOAN Athens:…

 3. Giết người ( ủng hộ Phá Thai )

  Tb Joshua có ủng hộ Phá thai không?

  TB Joshua con người không đến từ Chúa

 4. Liên hệ tới đồng bóng, ma thuật

  Chiếc nhẫn Đen trên ngón tay Tb Joshua và quân đoàn…

  TB Joshua sử dụng ma thuật Kabballah để thôi miên hội…

  Cách Tb Joshua hãm hại kẻ thù và đệ tử phản…

 5. Nói dối, Lừa đảo

  TB Joshua – một nghệ sĩ lừa đảo

  Nhà tiên tri giả TB Joshua danh tiếng rách nát sau…

  Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước…

  TB Joshua là tiên tri Giả

  Hành trình đi gặp tiên tri giả Tb Joshua

  Đến gặp Tb Joshua tiền mất tật mang

  Hành trình đi gặp tiên tri giả Tb Joshua

 

Tham khảo thêm ” The Holy Spirit Misled Me – TB Joshua”

Chúa Thánh Thần đã đánh lừa tôi – TB Joshua

Thần linh đánh lừa tôi, tiên tri Joshua nói

“Chúa Thánh Thần đã đánh lừa tôi” – TB Joshua nói về lời tiên tri ngày 27 tháng 3

Chúa Thánh Thần đã đánh lừa tôi về lời tiên tri của coronavirus – TB Joshua

Chúa Thánh Thần đã nói dối tôi – TB Joshua