Tổng hợp bài giảng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – phần 49

394

Tổng hợp bài giảng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – phần 49

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.