Trong Danh Chúa Jêsus Người Chị Được Chữa Lành Bệnh Câm – Điếc Bẩm Sinh

2054

Trong Danh Chúa Jêsus Người Chị Được Chữa Lành Bệnh Câm – Điếc Bẩm Sinh

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt

Câu gốc:
Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Giăng 4:35

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.